Klauzula informacyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH


Prowadząc sklep internetowy Sportowysklep.pl działający pod adresem https://sportowysklep.pl/ (dalej: „Sklep” lub „Serwis”) (dalej: „Sklep” lub „Serwis”) działamy na Twoich danych osobowych, które przekazujesz korzystając z usług i funkcjonalności Serwisu takich jak w szczególności: Konto Klienta, Formularz Zamówień i Newsletter. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje odnośnie zasad przetwarzania Twoich danych osobowych. Pełną informację znajdziesz w naszej Polityce Prywatności dostępnej w ramach Serwisu.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres dane@sportowysklep.pl


I KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?


Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) Twoich danych osobowych będzie wykonywane przez Szopex–Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie, będącą administratorem tych danych (dalej: „Administrator”).


Dane kontaktowe Administratora:

SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie

ul. Marka Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn,

NIP 7390202240, REGON 510525357

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000724788.


Telefon: 504 075 034, e-mail: sklep@sportowysklep.pl


II KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH U ADMINISTRATORA? 


Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez adres e-mail dane@sportowysklep.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.


III W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. W celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w zakresie:

 1. umów o świadczenie usług drogą elektroniczną: Konto Klienta (obejmującej w szczególności umożliwienie korzystania z funkcjonalności takich jak składanie zamówień, dokonywanie płatności, zarządzenie swoim kontem, rozwiązywanie problemów technicznych, obsługę zamówień kierowanych do obsługi Sklepu), Newsletter oraz Formularz Zamówień,

 2. umów sprzedaży zawartych w ramach Sklepu,

 3. rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń z tytułu rękojmi - w związku z zawarciem i wykonaniem powyższych umów.

 1. Jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).


IV PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY ADMINISTRATORA


Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, do których należą:

 • realizacja marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora polegająca na monitorowaniu Twojej aktywności celem dopasowania wyświetlanych reklam zgodnie z wcześniej przeglądanymi produktami;

 • prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, w tym spersonalizowanych działań marketingowych realizowanych w formie profilowania (także w celu realizacji usługi Newsletter);

 • realizowanie marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z Tobą, dostępnymi kanałami komunikacji (jednakże w przypadku komunikacji poprzez środki elektroniczne – takie jak adres e-mail lub numer telefonu – wyłącznie za Twoją zgodą lub żądaniem);

 • obsługa usług płatniczych wykorzystywanych do realizowania płatności za towary zakupione w Sklepie;

 • zapewnienie bezpiecznego świadczenia usług drogą elektroniczną m.in. poprzez egzekwowanie przestrzegania zasad Sklepu określonych w Regulaminie Sklepu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 • monitorowanie Twojej aktywności celem przeprowadzenia analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Sklepu, poprawy i rozwoju jego działania, wprowadzania udogodnień/nowych funkcjonalnych rozwiązań, sporządzania statystyk;

 • w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami;

 • dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.


V ODBIORCY DANYCH


Katalog odbiorców danych, czyli podmiotów którym dane będą ujawniane, uzależniony jest od zakresu danych, które podałeś oraz zakresu usług z których korzystasz.

Do odbiorców danych należy zaliczyć: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań technicznych oraz IT (m.in. w zakresie hostingu, komunikacji z klientami, prowadzenia sklepu internetowego), podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych i reklamę, dostawcy usług doradczych (np. prawnych), osoby, które - z upoważnienia naszego lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), a także podmioty trzecie zapewniające usługi płatnicze i przewozowe.


VI OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania;

 2. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;

 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.

 4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


VII PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:


W każdym czasie masz prawo do:

* żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

* cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

* wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.VIII INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (założenia Konta Klienta oraz korzystania z jego określonych funkcjonalności lub Newslettera) lub umowy sprzedaży. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.


IX INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU


Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany nie będzie prowadziło do podejmowania przez Administratora decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która mogłaby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych będzie się sprowadzało do przetwarzania Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności w celu dostosowania promocji, reklam i ofert do Twoich zainteresowań i preferencji.


X PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU


 1. W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.