Konkurs - Kortowiada 2018

REGULAMIN KONKURSU

„Najlepsze zdjęcie – Kortowiada 2018 - SportowySklep (18-25.05.2018)”

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin (Regulamin) określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Najlepsze zdjęcie – Kortowiada 2018 - SportowySklep (18-25.05.2018)a także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.

 

2.      Wyłącznym organizatorem Konkursu („Organizator”) jest SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. j. z siedzibą w Olsztynie (10- 029) przy ul. Prostej 38 (KRS 0000041060) właściciel sieci sklepów stacjonarnych i internetowych działającej pod marką „sportowysklep”.

 

II ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

3.      Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.05.2018 r. i trwa do dnia 25.05.2018 r. do godziny 24.00 („Okres Konkursu”).  Zgłoszenia nadesłane po upływie Okresu Konkursu nie będą brane pod uwagę przy jego rozstrzygnięciu.

4.      Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zamieszkała na terytorium Polski, która spełniła warunki o których mowa w ust. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 

5.      W celu wzięcia udziału w Konkursie należy zrobić zdjęcie w fotobudce przy stoisku Sportowego Sklepu podczas Kortowiady 2018 w dniach 18-19.05.2018 w godzinach 14.00-22.00. To pierwszy etap konkursu. W drugim etapie należy odszukać swoje zdjęcie na stornie www.facebook.com/SportowySklepOlsztyn i udostępnić je na prywatnym profilu facebook.com, albo instagram.com oznaczając Sportowy Sklep i dodając hasztag #bezpiecznysport.

6.      Zwycięzca konkursu zostanie osoba, która zdaniem „komisji” zrobi najbardziej atrakcyjne zdjęcie. Nadzoru Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa („Komisja”) wytypowana przez Organizatora spośród pracowników „sportowegosklepu”.

7.      Wyniki zostaną podane za pośrednictwem profilu Sportowego Sklepu na portalu Facebook.com w dniu 28.05.2018 o godzinie 15.00. Dodatkowo zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową.

 

8.      Nagrodą w konkursie jest karta podarunkowa o wartości 500 zł do wykorzystania we wszystkich sklepach stacjonarnych Sportowy Sklep.

III REKLAMACJE

9.      Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać wyłącznie na piśmie na adres Organizatora:

SZOPEX DUTKIEWICZ sp.j.
10-035 Olsztyn, ul. Prosta 38
z dopiskiem ,,Zgarnij bilet”

10.  Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

 

11.  Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w Okresie Konkursu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

 

12.  Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika.

 

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi.

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.  Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest SZOPEX- DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38 (KRS 0000041060). Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

15.  Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłączenie w celu prowadzenia i realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 

16.  Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.  Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).

18.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

 

19.  Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora w Okresie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora w Okresie Konkursu i przez 14 dni od dnia jego zakończenia.

 

20.  W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

21.  Poprzez wzięcie udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.