Konkurs Walentynkowy

REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się losowanie umożliwiające zawarcie umowy sprzedaży na: Dietę rozpisaną przez profesjonalnego dietetyka, ułożony plan treningowy przez doświadczonych trenerów, pomoc przy doborze suplementów i konsultację z Dietetykiem i Trenerem (osobiste lub on-line) – pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem (Losowanie), a także prawa i obowiązki Uczestników Losowania oraz Organizatora.

2. Organizatorem („Organizator”) jest SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie ul. Marka Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, KRS (0000724788) właściciel sieci sklepów stacjonarnych i internetowych działającego pod marką Sportowysklep.pl (https://www.sportowysklep.pl).

3. Losowanie, którego warunki zostały określone w Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.). W szczególności wskutek losowania Uczestnik nie otrzymuje jakichkolwiek nagród pieniężnych lub rzeczowych.

 II ZASADY UDZIAŁU W LOSOWANIU

4. Celem Losowania jest umożliwienie wybranym Uczestnikom zakupu Diety rozpisanej przez profesjonalnego dietetyka, ułożony plan treningowy przez doświadczonych trenerów, pomoc przy doborze suplementów i konsultację z Dietetykiem i Trenerem (osobiste lub on-line) za kwotę 00,01 zł w terminie 18.02.2019 r.

5. Uczestnikiem Losowania („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która spełniła warunki o których mowa w ust. 6 i 7 oraz jest subskrybentem newslettera Organizatora.

6. Uczestnik może dokonać zgłoszenia chęci udziału w Losowaniu od 14.02.2019 r. od godziny 10:00 do 15.02.2019 r. do godz. 23:59 („Okres Zgłoszeń”). Zgłoszenia nadesłane po upływie Okresu Zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.

7. W celu wzięcia udziału w Losowaniu należy wykonać wszystkie warunki zawarte w specjalnym poście opublikowanym w serwisie Instagram.

8. Losowanie odbędzie się 18.02.2019r.

9. Ogłoszenie wyników Losowania nastąpi w dniu 18.02.2019 r. poprzez powiadomienie wylosowanych osób przez Organizatora, za pomocą serwisu internetowego Instagram.

10. W przypadku wylosowania Uczestnik jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży z Organizatorem w dniu 18.02.2019 r. w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania wyników. Po upływie tego terminu uprawnienie to wygasa. Uprawnienie to wygasa także w przypadku gdy w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia kwota należna Organizatorowi z tytułu zawartej umowy sprzedaży nie zostanie zaksięgowana na wskazanym Uczestnikowi rachunku bankowym lub Organizator nie otrzyma zapłaty za wysłany do Uczestnika towar.

 III. REKLAMACJE

11. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Losowania z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać wyłącznie na piśmie na adres Organizatora: SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie 10-166 Olsztyn, ul. Marka Kotańskiego 6 z dopiskiem „Reklamacja- Losowanie”

12. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

13. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji od dnia opublikowania Regulaminu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników losowania. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

14.Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika. 15.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

16.Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie ul. Marka Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, KRS (0000724788). Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

17.Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu prowadzenia i realizacji losowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

18.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa