Polityka Prywatności i polityka cookies

Właścicielem marki Sportowysklep, w tym sklepów stacjonarnych oraz Sklepu Internetowego działającego pod adresem: https://sportowysklep.pl jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k . z siedzibą w Olszynie (10-166) przy ul. Kotańskiego 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 00000724788, NIP 739 020 22 40,  REGON 510525357.

Zawsze, gdy w treści niniejszego dokumentu (zwanego dalej: „Polityką”) użyte są określenia takie jak: my, nasze lub inne o podobnym charakterze - oznaczają one właściciela Sklepu Internetowego (zwanego dalej: „Sklepem”).

Szczegółowe informacje odnośnie usług świadczonych przez nas w Sklepie znajdziesz w Regulaminie Sklepu Internetowego. Polityka ma charakter informacyjny – jej celem jest poinformowanie osób odwiedzających nasz Sklep oraz osób korzystających z naszych usług o:

- zasadach przetwarzania danych osobowych,

- przysługujących uprawnieniach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi,

- polityce plików cookies.

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie ochrony danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

Chcemy, aby przedstawione informacje były użyteczne w jak największym stopniu. Dlatego też, w celu uzyskania większej przejrzystości, w dalszej części Polityki będziemy zwracać się do Państwa w sposób bezpośredni (zgodnie z netykietą). W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz napisać do nas na adres: dane@szopex.com.

 

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) Twoich danych osobowych będzie wykonywane przez SZOPEX–Dutkiewicz sp. z o.o. spółkę komandytową z siedzibą w Olsztynie będącą Administratorem Twoich danych osobowych (zwaną dalej: „Administratorem”).

Pełne dane kontaktowe Administratora:

SZOPEX–Dutkiewicz sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w  Olsztynie

ul. Marka Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn  

tel. 504 075 034 (infolinia czynna jest w godz. 8:00-16:00 w dni robocze)

e-mail: sklep@sportowysklep.pl

 

II. KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH U ADMINISTRATORA?

Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez adres e-mail: dane@szopex.com lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.

 

III. W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W związku z korzystaniem ze Sklepu Administrator może zbierać dane osobowe:

1. za Twoją uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO).

2. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) – w zakresie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. Newsletter, Konto Klienta) oraz umów sprzedaży, a także w zakresie rozpatrywania reklamacji związanych z realizacją zawartych umów.

3. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnione interesy Administratora zostały wskazane w punkcie IV poniżej.

 

IV. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY ADMINISTRATORA

Administrator  przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej do których należą:

- realizacja marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora polegająca na monitorowaniu Twojej aktywności celem dopasowania wyświetlanych Tobie reklam zgodnie z wcześniej przeglądanymi przez Ciebie produktami;

- prowadzenie korespondencji w oparciu o formularze kontaktowe;

- prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, w tym spersonalizowanych działań marketingowych realizowanych w formie profilowania;

- realizowanie marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z Tobą, dostępnymi kanałami komunikacji (jednakże w przypadku komunikacji poprzez środki elektroniczne – takie jak adres e-mail lub numer telefonu –  wyłącznie za Twoją zgodą lub żądaniem świadczenia usługi);

- obsługa usług płatniczych wykorzystywanych do realizowania płatności za towary zakupione w Sklepie;

- przekazanie danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenia (wyłącznie w wypadku chęci skorzystania z bramki płatności imoje obejmującej m.in. formułę zakupową „Kup z Twisto”);

- zapewnienie bezpiecznego świadczenia usług drogą elektroniczną m.in. poprzez egzekwowanie przestrzegania zasad Sklepu określonych w Regulaminie Sklepu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

- monitorowanie Twojej aktywności celem przeprowadzenia analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Sklepu, poprawy i rozwoju jego działania, wprowadzania udogodnień/nowych funkcjonalnych rozwiązań, sporządzania statystyk;

- prowadzenie postępowań sądowych/pozasądowych;

- dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa;

- wykrywanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu internetowego, dostosowanie oferty produktów do wymagań konsumentów, ocena jakościowa oferowanych produktów - poprzez pozyskiwanie opinii klientów o funkcjonowaniu sklepu internetowego oraz o oferowanych produktach.

 

V. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych są podmioty, którym ujawnia się dane osobowe przetwarzane przez Administratora. Katalog odbiorców danych może być inny w każdym indywidualnym wypadku ponieważ uzależniony jest m.in. od rodzaju i zakresu usług Sklepu z jakich korzystasz oraz wyrażonych zgód.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu są przede wszystkim podmioty zapewniające sprawną realizację zawieranych umów sprzedaży: operatorzy płatności (Krajowy Integrator Płatności S.A., PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A, ING Bank Śląski S.A.) oraz dostawcy usług kurierskich i pocztowych. W wypadku chęci skorzystania z formuły zakupowej „Kup z Twisto” dodatkowym odbiorcą danych będzie operator tej usługi tj. Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

Ponadto odbiorcami danych mogą stać się podmioty wspierające Administratora w prowadzeniu serwisu internetowego (dostawcy usług hostingu, serwis oprogramowania, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze) oraz w prowadzeniu działań marketingowych (wysyłka informacji handlowych, prowadzenie kampanii marketingowych).

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

2. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia.

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.

4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne)  będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach (zgodnie z pkt IV powyżej), chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

VII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

1. Prawo do dostępu do swoich danych osobowych;

2. Prawo do sprostowania danych osobowych;

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. Prawo do usunięcia danych osobowych;

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zob. pkt IX);

6. Prawo do przenoszenia danych osobowych;

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

 

VIII. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany nie będzie prowadziło do podejmowania przez Administratora decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która mogłaby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie Twoich danych osobowych będzie się sprowadzało do ich przetwarzania poprzez wykorzystywanie danych do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności w celu lepszego dopasowania ofert i reklam oraz w celu świadczenia usługi Newsletter.

 

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH


Strona Internetowa Sklepu zawiera odnośniki (hiperłącza) do innych stron internetowych, prowadzonych przez podmioty trzecie. Niniejszy dokument nie obejmuje swoim zakresem działania tych serwisów i zasad przetwarzania danych osobowych przez ich administratorów. Administrator zaleca zapoznanie się z regulaminami i politykami prywatności serwisów podmiotów trzecich, przed rozpoczęciem korzystania z nich

 

X. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

XI. INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w ramach Sklepu jest dobrowolne, jednakże brak podania niektórych danych może skutkować odmową zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. adres e-mail jest wymagany do korzystania z Konta Klienta).

 

XII. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Tak jak wszyscy, my również używamy w naszym Sklepie plików cookies. Pamiętaj, że cookies zbierają informacje o każdej osobie korzystającej ze Sklepu (dalej również jako „Serwis”), bez względu na to czy jesteś klientem Sklepu (np. czy posiadasz konto klienta lub zakupiłeś towar). Zakres informacji przechowywanych w cookies jest zróżnicowany ze względu na sposób korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Poniżej znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia Administratora w zakresie stosowanych plików cookies.

 

1. Czym są pliki cookie i jakie są ich rodzaje ?

Cookie (plik cookie, http cookie) – czyli niewielki plik zawierający dane informatyczne, zapisywany na urządzeniu końcowym (takim jak np. komputer, telefon, tablet) użytkownika strony internetowej. W plikach cookie przechowywane są przede wszystkim ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych stronach – dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie stron internetowych dostosowanych do preferencji użytkownika, korzystanie z określonych funkcjonalności tych stron lub personalizacja ich zawartości.

Ze względu na czas działania możemy wyróżnić́ dwa rodzaje plików cookies:

- sesyjne – wygasają po zamknięciu danej sesji przeglądarki internetowej (okres od otwarcia przeglądarki, aż do jej zamknięcia)

- stałe – nie wygasają po zamknięciu sesji przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika przez określony w skrypcie okres.

 

2. Na jakiej podstawie używamy plików cookies?

Używanie plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażania zgody przez Użytkownika odwiedzającego Serwis. Domyśle ustawienia przeglądarek internetowych (lub oprogramowania podobnego rodzaju) zezwalają na umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.  Oczywiście, ustawienia domyślne mogą zostać zmienione przez Użytkownika poprzez np. zablokowanie niektórych cookies lub ich usunięcie (zob. punkt 4). Należy jednak pamiętać, że w przypadku zablokowania lub usunięcia plików cookies korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub nawet niemożliwe. Głównym celem stosowania przez nas plików cookies jest optymalna prezentacja oferty Sklepu.

 

3. W jakich celach używamy plików cookies?

Pliki cookies mają bardzo zróżnicowany charakter. Niektóre z nich są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, inne wyłącznie do korzystania z określonych funkcjonalności lub są wykorzystywane są w celach reklamowych, statystycznych oraz analitycznych.

Do cookies, których działanie jest niezbędne do korzystania z Serwisu możemy zaliczyć w szczególności cookies pozwalające na utrzymanie i zapisane stanu sesji użytkownika, autoryzację logowania, działanie koszyka internetowego w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie, monitoring dostępności usług.

Ponadto stosujemy cookies, które ułatwiają korzystanie z Serwisu, ale nie są niezbędne do jego funkcjonowania. Do tego rodzaju cookies możemy zaliczyć pliki umożliwiające: utrzymanie sesji logowania użytkownika, zapis do plików cookies, automatyczne zalogowanie, ustawienia preferencyjne wyświetlania stron, wyświetlanie ostatnio przeglądanych produktów, dopasowanie wyświetlanych produktów do preferencji użytkownika.

W oparciu o pliki cookies dostarczane przez podmioty trzecie prowadzone są również działania o charakterze analitycznym - w szczególności w oparciu o narzędzie Google Analitycs.

Jednocześnie w oparciu o pliki cookies prowadzone są przez nas także działania o charakterze marketingowym. W tym zakresie korzystamy przede wszystkim z funkcjonalności Google Adwords. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową na stronach osób trzecich oraz w wynikach wyszukiwania. Celem użycia cookies w naszej działalności marketingowej jest dostarczenie użytkownikom bardziej spersonalizowanych reklam, które odzwierciedlają ich indywidualne preferencje.

 

4. Jak usunąć lub ograniczyć stosowanie plików cookies?

Zablokowanie lub usunięcie plików cookies możliwe jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Informacje odnośnie sposobu usunięcia lub zablokowania plików cookies powinny znajdować się w zakładce „Pomoc” przeglądarki internetowej  z której korzystasz.

Przykładowo wskazujemy, że modyfikacja ustawień w zakresie plików cookies w ramach popularnych przeglądarek internetowych jest możliwa za pomocą następujących ścieżek dostępu:

- Google Chrome: Ustawienia/Zaawansowane/Prywatność i bezpieczeństwo/Ustawienia treści/Pliki cookie/

- Mozilla Firefox: Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo/Ciasteczka i dane stron.

 

5. TrafficWatchdog

Serwis korzysta z aplikacji TrafficWatchDog oferowanej przez Spark DigitUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikacja monitoruje wizyty i zbiera informacje o sposobie korzystania z monitorowanej strony internetowej. Do plików cookies i parametrów zbieranych przez kody JavaScript oraz pixele zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, parametry kampanii marketingowej. Powyższe dane zbierane są w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes Administratora celem identyfikacji nadużyć typu ad fraud (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 3 miesięcy. 

Aplikacja TrafficWatchdog może wykorzystywać cookies innych podmiotów np. Google. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy oraz https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy

 

6. Google reCAPTCHA v.3

Serwis wykorzystuje Google reCAPTCHA v.3 oferowaną przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia - w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl