Regulamin

Regulamin obowiązujący od 3.01.2023 r.

 

 

Regulamin sklepu internetowego Sportowy Sklep

 


Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://sportowysklep.pl/ prowadzony jest przez SZOPEX-Dutkiewicz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Olsztynie, ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357.

 

Dane kontaktowe:

 • adres do doręczeń: SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k., ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn;
 • telefon BOK: 504 075 034 – dostępny w dni robocze, w godzinach pracy BOK wskazanych w stopce każdej podstrony Sklepu internetowego (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient);
 • e-mail BOK: sklep@sportowysklep.pl

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym m.in. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i wykonywania Umów sprzedaży. Regulamin wskazuje także sposoby realizacji uprawnień Klientów, w tym Konsumentów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności wynikających z Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego). Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Klientów przysługujących na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest także w formacie PDF – pobierz.

Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W celu usprawnienia realizacji uprawnień Konsumentów Sprzedawca udostępnia także swój wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość w formacie PDF – pobierz (korzystanie ze wzorów nie jest obowiązkowe).

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu określa zasady naliczania i wykorzystania punktów w ramach programu lojalnościowego Partners Club stanowiącego część usługi Konto Partners Club.
Spis treści
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
§ 4 Warunki zawarcia Umowy sprzedaży
§ 5 Formy i koszt dostawy
§ 6 Sposoby płatności
§ 7 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Dodatkowe umowne prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz wymiany
§ 9 Reklamacje
§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 11 Ochrona danych osobowych
§ 12 Zmiana Regulaminu
§ 13 Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2 – Partners Club: zasady naliczania i wykorzystania punktów

 

§ 1 Definicje

 1. Wymienione poniżej terminy, użyte w niniejszym Regulaminie, mają następujące znaczenie:
  a. BOK – biuro obsługi klienta Sklepu internetowego prowadzone przez Sprzedawcę, które udziela Klientom wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego np. dotyczących oferowanych usług i Produktów oraz realizacji zawartych umów. Dane kontaktowe oraz godziny pracy BOK są wskazane w stopce każdej podstrony Sklepu internetowego.
  b. Klient – korzystająca ze Sklepu internetowego: (1) osoba fizyczna (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych powinna uzyskać, w każdym przypadku gdy wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgodę przedstawiciela ustawowego; osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną mogą działać wyłącznie przez osoby umocowane. Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są obowiązane do przedłożenia, na żądanie Sprzedawcy, potwierdzeń odpowiednio: zgody przedstawiciela ustawowego albo swojego umocowania.
  c. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2337 z późn. zm.).
  d. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  e. Konto Partners Club – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, umożliwiająca Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego takich jak: przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta oraz ich edycja, dostęp do historii zamówień, szybkie zwroty i wymiany, zgłoszenia i historia reklamacji, program lojalnościowy Partners Club, wcześniejszy dostęp do niektórych Produktów o ograniczonej dostępności. Korzystanie z usługi Konto Partners Club jest możliwe po dokonaniu prawidłowej rejestracji poprzez formularz rejestracyjny dostępny w ramach Sklepu internetowego. Dostęp do Konta Partners Club wymaga ustalenia przez Klienta loginu (wskazany adres e-mail) oraz hasła (ciąg znaków umożliwiających potwierdzenie tożsamości Klienta). Utworzenie Konta w Sklepie internetowym umożliwia korzystanie z usługi Konto Partners Club w każdym ze Sklepów partnerskich. Usługa Konto Partners Club jest przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną zdolności do czynności prawnych.
  f. Koszyk – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, umożliwiająca Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez: zapamiętanie wybranych Produktów (również po zakończeniu sesji przeglądarki, co jednak nie oznacza zapewnienia dostępności Produktu ani jego rezerwacji), podanie danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, umożliwienie wpisania ewentualnych kodów rabatowych, podsumowanie ceny oraz kosztów dostawy, wybór miejsca i formy dostawy oraz sposobu płatności. Koszyk umożliwia Klientowi złożenie jednocześnie więcej niż jednej oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
  g. Partners Club – program lojalnościowy, którego organizatorem jest Sprzedawca, dostępny jest wyłącznie w ramach usługi Konto Partners Club (§ 3 Regulaminu). Zasady naliczania i korzystania z punktów w ramach Partners Club są wskazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
  h. Produkt – towar (rzecz ruchoma) przeznaczony do sprzedaży w Sklepie internetowym. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe.
  i. Produkt spersonalizowany – Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W stosunku do Produktu spersonalizowanego nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość ani uprawnienie do wymiany, o którym mowa w § 8 poniżej.
  j. Sklep internetowy – platforma e-commerce prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sportowysklep.pl (wraz z podstronami), w ramach której zawierane są Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  k. Sklep partnerski – sklep stacjonarny lub internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod marką inną niż wskazana w tytule Regulaminu. Aktualna lista Sklepów partnerskich jest dostępna w ramach Sklepu internetowego.
  l. Sklep stacjonarny – sklep sprzedaży stacjonarnej prowadzony przez Sprzedawcę.
  m. Sprzedawca – SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie, ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357, będąca stroną umów zawieranych w ramach Sklepu internetowego (w tym Umów sprzedaży) oraz administratorem strony internetowej Sklepu internetowego.
  n. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta na odległość, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa. Każdy Produkt objęty Zamówieniem jest przedmiotem odrębnej Umowy sprzedaży.
  o. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2337 z późn. zm.).
  p. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
  q. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia jednej lub więcej Umów sprzedaży na odległość. Zamówienie może obejmować więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy sprzedaży (tj. obejmować więcej niż jedną sztukę Produktu lub obejmować więcej niż jeden rodzaj Produktu), jednakże każda oferta stanowi odrębną podstawę do zawarcia odrębnej Umowy sprzedaży.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy sprzedaży oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
2. Informacje udostępnione w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego).
3. Umowy są zawierane przez Sprzedawcę w języku polskim.
4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymagań technicznych:
a. komputer, smartfon lub inne urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet;
b. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari lub Microsoft Edge (zalecane jest korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki internetowej);
c. aktywny adres e-mail.
5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Istotne naruszenia Regulaminu stanowią w szczególności:
a. podanie nieprawdziwych danych osobowych albo brak niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o ich zmianie (w przypadku gdy aktualizacja danych osobowych jest niezbędna do realizacji Umowy sprzedaży lub usług świadczonych drogą elektroniczną);
b. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, tj. np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich (zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym);
c. korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub wprowadzający Sprzedawcę w błąd (w szczególności zabroniona jest modyfikacja treści dostarczonych przez Sprzedawcę takich jak np. cena lub opis Produktu oraz korzystanie z jakiejkolwiek formy automatyzacji procesu składania Zamówień, w tym korzystanie z botów lub innego podobnego oprogramowania);
d. rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionych informacji handlowych (spam).

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.W ramach Sklepu internetowego, Sprzedawca świadczy nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi:
a. Konto Partners Club,
b. Koszyk,
c. Chat,
d. Ulubione,
e. Newsletter (na podstawie odrębnego regulaminu),
f. Wirtualny doradca.
2. Usługa Konto Partners Club jest przeznaczona wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną zdolności do czynności prawnych. Umowa o świadczenie usługi Konto Partners Club jest zawierana na czas nieoznaczony, z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem prawidłowej rejestracji. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konto Partners Club w każdym czasie (bez podania przyczyny i nieodpłatnie). W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konto Partners Club, Klient może wysłać wiadomość e-mail ze swoim oświadczeniem o wypowiedzeniu (usunięciu konta) oraz loginem na adres e-mail BOK wskazany w preambule Regulaminu lub na adres e-mail: contact@partnersclub.eu. Konto Partners Club zostanie usunięte przez Sprzedawcę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Klient może także samodzielnie wskazać termin wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konto Partners Club (nie krótszy niż 3 dni robocze od złożenia oświadczenia) albo samodzielnie usunąć Konto Partners Club poprzez kliknięcie właściwego przycisku w ramach usługi Konto Partners Club. Z chwilą usunięcia konta umowa o świadczenie usługi Konto Partners Club wygasa.
3. Logowanie do usługi Konto Partners Club może odbywać się także poprzez konta użytkownika utworzone przez Klienta w serwisach Facebook (https://www.facebook.com/) lub PayPal (https://www.paypal.com/). Ze względu na fakt, że serwisy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są udostępnione przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie odpowiada za warunki korzystania z tych serwisów, których zaakceptowanie przez Klienta jest niezbędne do logowania do usługi Konto Partners Club w tej formie.
4. W ramach usługi Konto Partners Club, Klienci korzystają z funkcjonalności Partners Club. Przedmiotem Partners Club jest: (1) umożliwienie Klientom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, Sklepach stacjonarnych oraz w Sklepach partnerskich ze specjalnym rabatem, w oparciu o zbierane punkty, na zasadach opisanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu (funkcjonalność dostępna wyłącznie dla Konsumentów) oraz (2) wysyłanie Klientom przez Sprzedawcę spersonalizowanych informacji handlowych zawierających m.in. dedykowane oferty handlowe (na podstawie podanych danych osobowych oraz aktywności Klientów, w szczególności w oparciu o historię zakupów) albo inne informacje mające na celu promowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę (np. o informacje o wydarzeniach, konkursach i promocjach).
5. Lista wszystkich sklepów prowadzonych przez Sprzedawcę i biorących udział w Partners Club jest wskazana w zakładce „Partners Club” udostępnionej w ramach Sklepu internetowego. Rejestracja Konta Partners Club w wybranym przez Klienta sklepie, skutkuje prowadzeniem komunikacji i otrzymywaniem informacji dotyczących w przeważającym stopniu wybranego Sklepu, przy czym Klient może realizować swoje uprawnienia wynikające z Partners Club w każdym ze sklepów z listy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Wybrany Sklep zostaje oznaczony w ramach Konta Partners Club jako „Sklep główny”, a pozostałe jako „Sklepy partnerskie”. Klient może w każdej chwili zmienić te ustawienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres contact@partnersclub.eu lub poprzez edycję ustawień w ramach usługi Konto Partners Club.
6. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przycisku „dodaj do koszyka” i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub skorzystania z przycisku „opróżnij koszyk”. Informacje o Produktach dodanych do Koszyka są przechowywane także po zamknięciu sesji przeglądarki internetowej, jednakże nie dłużej niż przez okres 14 dni. Dodanie Produktu do Koszyka nie oznacza zapewnienia dostępności Produktu ani jego rezerwacji.
7. Usługa Chat umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytania Klientów dotyczące Produktów lub funkcjonowania Sklepu internetowego. Usługa Chat ma charakter jednorazowy i jest dostępna w godzinach pracy BOK wskazanych w stopce każdej podstrony Sklepu internetowego. Korzystanie z usługi Chat wymaga podania adresu e-mail, rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przycisku „rozpocznij chat” dostępnego w ramach Sklepu Internetowego i ulega zakończeniu z chwilą zamknięcia okienka poprzez kliknięcie symbolu „X”.
8. Usługa Ulubione umożliwia obserwowanie wybranych przez klienta Produktów, bez konieczności ich każdorazowego wyszukiwania w ramach Sklepu internetowego. Usługa Ulubione ma charakter jednorazowy. Korzystanie z usługi Ulubione rozpoczyna się z chwilą kliknięcia symbolu serca na karcie Produktu (dodania pierwszego Produktu) i ulega zakończeniu z chwilą usunięcia ostatniego Produktu z obserwowanych w ramach usługi (poprzez kliknięcie symbolu kosza). Dodanie Produktu do Ulubionych nie oznacza zapewnienia dostępności Produktu ani jego rezerwacji.
9. Usługa Wirtualny doradca umożliwia szybkie wyselekcjonowanie Produktów odpowiadających wybranym przez Klienta preferencjom, spośród wskazanych przez Sprzedawcę cech Produktów. Usługa Wirtualny doradca ma charakter jednorazowy. Korzystanie z usługi Wirtualny doradca rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przycisku „dobór obuwia on-line” w ramach Sklepu internetowego i ulega zakończeniu z chwilą zaprezentowania wyselekcjonowanych Produktów lub zamknięcia okna przeglądarki.
10. Sprzedawca umożliwia także Klientowi przeglądanie treści umieszczonych w ramach Sklepu internetowego.
11. Sprzedawca umożliwia również kontakt z doradcą sklepu w formie audio lub wideo, za pomocą zewnętrznych aplikacji stanowiących własność podmiotów trzecich. W przypadku dostępności tej formy kontaktu należy kliknąć w odpowiedni odnośnik umieszczony na stronie głównej Sklepu Internetowego (Klient w tym momencie opuszcza stronę Sklepu internetowego). Ze względu na fakt, że aplikacje o których mowa zdaniach poprzedzających, są udostępniane przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie odpowiada za warunki korzystania z tych aplikacji, których zaakceptowanie przez Klienta jest niezbędne do uzyskania kontaktu z doradcą sklepu w tej formie.
12. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na przykład w formie:
a. pisemnej, na adres: SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. Dział Reklamacji, ul. Hozjusza 1r, 11-041 Olsztyn;
b. wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail BOK (wskazany np. w stopce każdej podstrony Sklepu internetowego oraz w preambule Regulaminu);
c. w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres contact@partnersclub.eu – w zakresie związanym z uczestnictwem w Partners Club.
13. W celu zgłoszenia reklamacji, o której mowa w ust. 12 powyżej, zalecane jest, aby Klient wskazał: (1) przedmiot reklamacji, tj. opisał powód złożenia reklamacji, (2) swoje dane kontaktowe oraz (3) preferowaną formę udzielenia przez Sprzedawcę odpowiedzi na trwałym nośniku (np. e-mail, forma pisemna). Zalecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są warunkiem zgłoszenia reklamacji.
14. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamacje, na trwałym nośniku, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej).
15. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto Partners Club z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni, z ważnych przyczyn, tj. w przypadku:
a. zaprzestania świadczenia usługi Konto Partners Club;
b. braku aktywności Klienta (zalogowania do usługi) przez okres 3 lat;
c. zmiany sposobu świadczenia usług wynikającej z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, zmiany zakresu świadczonych usług (modyfikacja, wprowadzenie nowych lub wycofanie części usług lub funkcjonalności).
16. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto Partners Club, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni, z ważnych przyczyn, tj. w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu (zgodnie z § 2 ust. 5 powyżej).
17. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu Sprzedawca uprawniony jest do zakończenia programu Partners Club w każdym czasie, za 30-dniowym wypowiedzeniem.
18. Oświadczenia Sprzedawcy, o których mowa w ust. 15-17 niniejszego paragrafu, będą składane na adres e-mail Klienta wskazany przy rejestracji do usługi Konto Partners Club.
19. W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień § 2 ust. 5 powyżej, Sprzedawca może także czasowo zablokować lub ograniczyć dostęp Klienta do wszystkich lub wybranych usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego (w tym odmówić realizacji Zamówienia). Sprzedawca, przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail, poinformuje Klienta o zakresie, przyczynie i okresie obowiązywania blokad lub ograniczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Postanowienia ust. 12-14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
20. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na wskazany adres e-mail.

§ 4 Warunki zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania z Klientem, są dostępne w ramach Sklepu internetowego, w szczególności na podstronach dotyczących poszczególnych Produktów.
2. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy sprzedaży poprzez realizację Zamówień składanych przez Klienta:
a. w ramach Sklepu Internetowego (poprzez Koszyk);
b. telefonicznie, za pośrednictwem BOK – wyłącznie z inicjatywy Klienta.
3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez Koszyk (ust. 2 pkt a powyżej) należy dodać wybrany(-ne) Produkt/Produkty do Koszyka, wprowadzić ewentualny kod rabatowy i kliknąć przycisk „złóż zamówienie”, a następnie podejmować kolejne czynności techniczne, zgodnie z wyświetlonymi komunikatami, tj.:
a. wprowadzić (lub wybrać z zapamiętanych – w przypadku użytkowników usługi Konto Partners Club) dane adresowe oraz ewentualnie także dane do faktury VAT;
b. wybrać sposób płatności oraz formę i adres dostawy;
c. kliknąć przycisk „zamawiam i płacę”, co skutkuje przesłaniem Zamówienia do Sprzedawcy (zamówienie z obowiązkiem zapłaty).
4. Do chwili kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia, korygowania ewentualnych błędów (w zakresie wybranych Produktów i pozostałych danych wskazanych w ust. 3 powyżej).
5. Przed złożeniem Zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami albo o sposobie obliczenia ich wysokości, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia (podsumowanie Zamówienia). Sprzedawca może wprowadzić limit Produktów lub limit łącznej ceny za Produkty możliwych do objęcia jednym Zamówieniem. Informacja, o ewentualnych ograniczeniach, będzie każdorazowo wskazana najpóźniej w chwili podsumowania Zamówienia.
6. Z chwilą kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę” Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia jednej lub więcej Umów sprzedaży. Potwierdzeniem złożenia ofert/oferty przez Klienta jest automatyczna wiadomość e-mail o tytule „Potwierdzenie złożenia zamówienia” wysłana przez Sprzedawcę na wskazany adres e-mail.
7. W przypadku wyboru sposobu płatności za przedpłatą (płatność z góry) Klient może zostać przekierowany do zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.
8. Sprzedawca niezwłocznie weryfikuje Zamówienie Klienta, a następnie: (1) potwierdza akceptację ofert/oferty Klienta poprzez wysyłkę wiadomości e-mail o tytule „Zamówienie przekazane do realizacji” albo (2) informuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia (nieprzyjęciu ofert/oferty Klienta), w szczególności w przypadku: naruszenia przez Klienta postanowień § 2 ust. 5 powyżej, braku dokonania płatności za przedpłatą w terminie wskazanym w § 6 ust. 7 poniżej lub braku zawarcia umowy o kredyt konsumencki w terminie wskazanym w § 6 ust. 8 poniżej.
9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia ofert/oferty Klienta przez Sprzedawcę, tj. z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o tytule „Zamówienie przekazane do realizacji”, zawierającej potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży.
10. W przypadku gdy Klient wybrał sposób płatności za pobraniem (płatność przy odbiorze) Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym terminowego odbioru i zapłaty za przesyłkę. Odmowa odbioru lub zapłaty za przesyłkę w uzgodnionym terminie skutkuje uznaniem Umowy sprzedaży za niezawartą, o czym Sprzedawca zawiadomi Klienta poprzez wiadomość e-mail. Postanowienia, o których mowa w zdaniach poprzedzających, stosuje się odpowiednio gdy Zamówienie Klienta obejmuje więcej niż jedną Umowę sprzedaży.
11. W przypadku gdy Klient nie odbierze opłaconej przesyłki (w terminach wynikających z wybranej formy dostawy), BOK skontaktuje się z Klientem, w celu uzgodnienia dodatkowego terminu odbioru. W przypadku gdy Klient ponownie nie odbierze przesyłki, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Klienta. Jednocześnie, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymaną płatność (przy użyciu tożsamego sposobu płatności). Postanowienia, o których mowa w zdaniach poprzedzających, stosuje się odpowiednio gdy Zamówienie Klienta obejmuje więcej niż jedną Umowę sprzedaży.
12. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu i bezwzględnie wiążących przepisów prawa, Klient może anulować złożone Zamówienie, a po akceptacji ofert/oferty przez Sprzedawcę odstąpić od zawartej jednej lub więcej Umów sprzedaży, poprzez kontakt z BOK, do chwili otrzymania wiadomości e-mail o przekazaniu Zamówienia do realizacji.
13. W przypadku gdy spełnienie świadczeń wynikających z Umowy sprzedaży, przez którąkolwiek ze stron, stanie się niemożliwe w całości lub w części, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przy czym Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi ew. otrzymaną płatność (przy użyciu tożsamego sposobu płatności).
14. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z brakiem możliwości realizacji Zamówienia, anulowaniem Zamówienia oraz odstąpieniem od Umowy sprzedaży, o których mowa w niniejszym paragrafie (z wyjątkiem kosztów wynikających z przepisów prawa).
15. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży telefonicznie, z inicjatywy Klienta, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. Ze względów technicznych, wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez BOK są nagrywane.
16. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, Klient otrzyma także komunikaty SMS z informacją o statusie Zamówienia.
17. Promocje i rabaty obowiązujące w Sklepie internetowym nie łączą się, chyba że w treści ich regulaminów wskazano inaczej.
18. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem realizacji Zamówienia. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu (fakturę VAT), załączając go do przesyłki oraz w formie elektronicznej w ramach usługi Konto Partners Club, a na żądanie Klienta, także w formie elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
19. Ze względu na ograniczoną dostępność niektórych Produktów, Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia ilościowe w zakresie sprzedaży Produktu (np. każdy Klient będzie mógł złożyć Zamówienie na nie więcej 1 Produkt danego rodzaju w wybranym rozmiarze). Informacja, o ewentualnych ograniczeniach w zakresie sprzedaży Produktów, będzie każdorazowo umieszczona na podstronach dotyczących poszczególnych Produktów.
20. Sprzedawca może również udostępnić do sprzedaży niektóre premierowe Produkty, w pierwszej kolejności, użytkownikom usługi Konto Partners Club, którzy zrealizowali już co najmniej jedną Umowę sprzedaży. Informacja o ewentualnym pierwszeństwie w możliwości złożenia Zamówienia na dany Produkt oraz o okresie jego obowiązywania będzie każdorazowo umieszczona na podstronach dotyczących poszczególnych Produktów.
21. Sklep Internetowy umożliwia dokonanie Zamówienia niektórych Produktów z indywidualnym nadrukiem wykonanym według specyfikacji Klienta (Produkt spersonalizowany). Produkt, przy którym istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku oznaczony jest słowami: „produkt spersonalizowany”, „możliwa opcja nadruku”, „nadruk” lub innym podobnym zwrotem.
22. Produkt spersonalizowany może zawierać napis wskazany przez Klienta (np. imię, nazwisko, pseudonim) oraz wybrany przez Klienta numer z przedziału 0-99. Dane do wykonania nadruku należy podać podczas składania Zamówienia.
23. Sklep internetowy zastrzega możliwość nieprzyjęcia Zamówienia w przypadku wskazania przez Klienta jako treści nadruku: wyrazów obraźliwych, naruszających godność osób trzecich lub powszechnie uznawanych za wulgarne.
24. Koszt wykonania nadruku wskazany jest podczas składania Zamówienia.
25. Czas realizacji zamówienia Produktu spersonalizowanego wydłuża się o 10 dni roboczych w stosunku do czasu realizacji wskazanego w Regulaminie dla standardowego Zamówienia.
26. W przypadku złożenia Zamówienia na Produkt spersonalizowany nie stosuje się postanowień ust. 10-12 niniejszego paragrafu.

§ 5 Formy i koszt dostawy

1. Dostawa Produktu jest możliwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w zakładce „Formy i koszt dostawy”, udostępnionej w ramach Sklepu internetowego.
2. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Sprzedawca może ustanowić minimalny próg wartości Zamówienia powyżej którego Sprzedawca ponosi koszty dostawy Produktu. Aktualne informacje o dostępnych formach dostawy Produktu i ich kosztach są wskazane Klientowi w zakładce „Formy i koszt dostawy” udostępnionej w ramach Sklepu internetowego oraz każdorazowo w trakcie składania Zamówienia (przed złożeniem oferty, o której mowa § 4).
3. Dostępne formy dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu, sposobu płatności oraz liczby złożonych ofert.
4. Klient może wybrać odbiór osobisty Produktu w wybranym Sklepie stacjonarnym (także Sklepie partnerskim).
5. Na termin dostawy do Klienta składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia Produktu przez przewoźnika.
6. Przewidywany termin dostawy wskazany jest w zakładce „Formy i koszt dostawy”. Sprzedawca może również wskazać przewidywany termin dostawy w trakcie składania Zamówienia. Jeżeli w zakładce „Formy i koszt dostawy”, lub w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, nie wskazano krótszego terminu, przewidywany termin dostawy wynosi do 14 dni roboczych (dostawa na terenie RP) lub do 28 dni roboczych (dostawa do pozostałych krajów). W przypadku Zamówienia więcej niż jednego Produktu przewidywany termin dostawy równy jest najdłuższemu z terminów dostawy wskazanych dla poszczególnych Produktów.
7. W przypadku zawarcia jednocześnie więcej niż jednej Umowy sprzedaży (tj. realizacji Zamówienia składającego się z więcej niż jednej oferty), zamówione Produkty mogą być dostarczane Klientowi w więcej niż jednej przesyłce, przy czym Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z rozdzieleniem przesyłek.

§ 6 Sposoby płatności

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi różne sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży, w szczególności płatność elektroniczną za przedpłatą (z góry) za pomocą zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności spośród udostępnionych przez Sprzedawcę.
2. Aktualne informacje o dostępnych sposobach płatności są wskazywane Klientowi w zakładce „Sposoby płatności” udostępnionej w ramach Sklepu internetowego oraz każdorazowo w trakcie składania Zamówienia (przed złożeniem oferty, o której mowa § 4).
3. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu, wybranej formy dostawy oraz liczby złożonych ofert.
4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem zewnętrznych serwisów prowadzonych przez dostawców usług płatniczych.
5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w szczególności poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail Klienta.
6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem Klient jest obowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za przedpłatą (z góry), za pomocą zewnętrznych dostawców usług płatniczych, Klient jest obowiązany do zapłaty ceny oraz ewentualnych kosztów dostawy Produktu oraz innych fakultatywnych opłat wynikających z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 2 godzin od chwili złożenia Zamówienia, tj. od chwili otrzymania od Sprzedawcy automatycznej wiadomości e-mail o tytule „Potwierdzenie złożenia zamówienia”. Brak dokonania płatności, w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, skutkuje brakiem możliwości realizacji Zamówienia (nieprzyjęciem ofert/oferty Klienta).
8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności z odroczonym terminem zapłaty, brak zawarcia umowy o kredyt konsumencki w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia spowoduje brak możliwości realizacji Zamówienia (nieprzyjęcie ofert/oferty Klienta).

§ 7 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa).
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
 polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć za pomocą formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu lub za pomocą formularza udostępnionego w ramach Sklepu internetowego (zakładka: „Zwroty i wymiany”). Korzystanie z tych formularzy nie jest obowiązkowe.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a. w formie pisemnej na adres: SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. Magazyn Zwrotów, ul. Hozjusza 1z, 11-041 Olsztyn;
b. w formie elektronicznej poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres: sklep@sportowysklep.pl;
c. w ramach usługi Konto Partners Club.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Sprzedawca wskazuje następujący adres do zwrotu Produktu:
SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k.
Magazyn Zwrotów
ul. Hozjusza 1z, 11-041 Olsztyn.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. zawartej w drodze aukcji publicznej;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
13. Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w niniejszym paragrafie powyżej, przysługują również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za każdym razem, gdy w treści niniejszego paragrafu mowa jest o Konsumencie, należy przez to rozumieć także osoby fizyczne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 8 Dodatkowe umowne prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz wymiany

1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy opisanego w § 7, Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie od 15 do 30 dni od dnia, o którym mowa w § 7 ust. 2 (jest to dodatkowe umowne prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, wynikające z niniejszego Regulaminu). Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje wyłącznie Konsumentom (nie przysługuje osobom, o których mowa w § 7 ust. 13 powyżej).
2. Dodatkowe umowne prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje wyłącznie w odniesieniu do Produktów nieużywanych i kompletnych (tzn. zawierających wszelkie metki, oznaczenia oraz elementy zabezpieczające) według stanu na chwilę wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Dodatkowe umowne prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa, jeżeli Konsument korzystał z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do dodatkowego umownego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
4. Niezależnie od uprawnień w zakresie odstąpienia od Umowy sprzedaży opisanych w § 7 powyżej oraz w treści niniejszego paragrafu, użytkownik usługi Konto Partners Club będący Konsumentem może zgłosić w ramach funkcjonalności tej usługi, w terminie 30 dni od dnia, o którym mowa w § 7 ust. 2 powyżej, żądanie wymiany otrzymanego Produktu na ten sam Produkt w innym rozmiarze lub inny Produkt, ale w tej samej cenie. Zgłoszenie żądania wymiany nie oznacza zapewnienia dostępności Produktu ani jego rezerwacji.
5. Do wymiany Produktu stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu (w szczególności ust. 2 powyżej). Wymiana jest możliwa wyłącznie dla Produktów dostarczanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. W przypadku braku możliwości realizacji wymiany BOK skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania (odstąpienie od Umowy sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie lub nieodpłatne odesłanie Produktu Klientowi).
7. W przypadku gdy Klient, w trybie opisanym w ust. 6 powyżej, zdecyduje się odstąpić od Umowy sprzedaży, za datę zgłoszenia żądania odstąpienia od Umowy sprzedaży uznaje się zgłoszenie żądania wymiany w ramach usługi Konto Partners Club.
8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz uprawnienie do wymiany Produktu nie przysługują w stosunku do Produktów spersonalizowanych.
9. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem ani osobą, o której mowa w § 7 ust. 13 powyżej, Sprzedawcy przysługuje jednostronne prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa, wyłączone są wszelkie roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 9 Reklamacje

1.    Sprzedawca odpowiada względem Klienta, w razie braku zgodności towaru (Produktu) z umową. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy określa Ustawa o prawach konsumenta. 
2.    Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia Produktu bez wad. 
3.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
4.    W celu zgłoszenia niezgodności Produktu z umową (zgłoszenia reklamacji), zalecane jest, aby Klient: (1) opisał wadę i podał datę jej stwierdzenia, (2) zgłosił wybrane żądanie doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, (3) wykazał zawarcie Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą (np. podał numer Zamówienia, dołączył kopię paragonu lub faktury VAT, dołączył wydruk z karty płatniczej), (4) podał dane kontaktowe oraz (5) preferowany sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS). Zalecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są warunkiem zgłoszenia reklamacji. 
5.    Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać: (1) wymiany Produktu, (2) usunięcia wady, a także jest uprawniony do: (3) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo (4) odstąpienia od umowy. Szczegółowe zasady korzystania z tych uprawnień, w tym ograniczenia w ich stosowaniu, a także uprawnienia Sprzedawcy, określa Ustawa o prawach konsumenta. 
6.    Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w oparciu o formularz reklamacyjny udostępniony w ramach Sklepu internetowego (zakładka „Reklamacje”) oraz w ramach usługi Konto Partners Club. 
7.    W celu rozpatrzenia reklamacji, zalecane jest dostarczenie Produktu Sprzedawcy, aby umożliwić jego zbadanie. Produkt powinien być dostarczony do dowolnego Sklepu stacjonarnego Sprzedawcy (aktualna lista sklepów udostępniona jest w ramach Sklepu internetowego) lub wysłany na adres: 
SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. 
Dział Reklamacji
ul. Hozjusza 1r, 11-041 Olsztyn.
8.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
9.    Dodatkowe informacje na temat reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z umową (m.in. najszybsze metody zgłoszenia reklamacji) znajdują się w zakładce „Reklamacje”, udostępnionej w ramach Sklepu Internetowego. 
10.    Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona wobec Klienta niebędącego Konsumentem ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za każdym razem, gdy w treści niniejszego paragrafu mowa jest o Konsumencie, należy przez to rozumieć także osoby fizyczne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 
11.    Niezależnie od uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, niektóre Produkty mogą być objęte także gwarancją producenta lub dystrybutora (Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na Produkty). Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji określa każdorazowo dokument gwarancyjny dołączony do Produktu lub udostępniony w innej formie przez producenta lub dystrybutora.
12.    Tryb reklamacji z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną jest opisany w § 3. 
13.    W celu zgłoszenia reklamacji dotyczących kwestii innych niż niezgodność Produktu z umową lub świadczenie usług drogą elektroniczną zaleca się odpowiednie zastosowanie trybu opisanego w § 3.
 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zgoda na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny (postanowienia niniejszego paragrafu mają charakter informacyjny). W przypadku takiej konieczności, Sprzedawca składa oświadczenie o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
2. Konsument może skorzystać z następujących przykładowych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. złożyć wniosek do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;
b. złożyć wniosek do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta albo siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikające z umów zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
3. Dane adresowe i kontaktowe wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK): https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
4. Konsument może także skorzystać z pomocy powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, których zadaniem jest m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Ponadto Konsument może zwrócić się do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
5. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z europejskiej platformy rozstrzygania sporów (Platforma ODR), dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR umożliwia konsumentom i sprzedawcom rozstrzyganie sporów dotyczących zakupów on-line przy pomocy bezstronnego organu rozstrzygającego spory.
6. Na stronach internetowych UOKIK można uzyskać dodatkowe informacje odnośnie do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń między innymi:
a. opis dostępnych procedur oraz dane kontaktowe punktu kontaktowego UOKIK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
b. wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe Klienta w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy sprzedaży lub korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną (w szczególności: Konto Partners Club, Newsletter).
3. W przypadku gdy Klient będący użytkownikiem usługi Konto Partners Club złoży sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, umowa o świadczenie usługi Konto Partners Club ulega rozwiązaniu z dniem złożenia oświadczenia Sprzedawcy (ze względu na fakt, że przedmiotem świadczonej usługi jest m.in. wysyłanie spersonalizowanych informacji handlowych).
4. Klient będący użytkownikiem usługi Konto Partners Club może w każdej chwili złożyć oświadczenie (np. w formie pisemnej, na adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez wiadomości e-mail wysłaną na adres contact@partnersclub.eu), z żądaniem zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych w formie SMS lub e-mail. W takim przypadku umowa o świadczenie usługi Konto Partners Club ulega rozwiązaniu z dniem złożenia oświadczenia Sprzedawcy (ze względu na fakt, że przedmiotem świadczonej usługi jest m.in. wysyłanie spersonalizowanych informacji handlowych).
5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta zawarte są w zakładce „Polityka prywatności” udostępnionej w ramach Sklepu internetowego.
6. W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, Klient może skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Sprzedawcę, wysyłając wiadomość na adres e-mail: dane@szopex.com.
 

§ 12 Zmiana Regulaminu

1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, którymi są: zmiana przepisów prawa mająca wpływ na prawa lub obowiązki stron wynikające z Regulaminu, zmiana sposobu świadczenia usług wynikająca z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, zmiana zakresu świadczonych usług (modyfikacja, wprowadzenie nowych lub wycofanie części usług lub funkcjonalności).
2. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu w zakładce „Regulamin Sklepu internetowego” udostępnionej w ramach Sklepu internetowego oraz poprzez wysyłkę wiadomości e-mail, z informacją o zmianie Regulaminu oraz udostępnioną nową wersją Regulaminu, na wskazany przez Klienta adres e-mail (w przypadku użytkowników usługi Konto Partners Club).
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie, w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
4. Użytkownik usługi Konto Partners Club ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie tej usługi w każdym czasie (także w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu).
5. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawa Klientów nabyte przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu (w szczególności w zakresie zawartych Umów sprzedaży).

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 3.01.2023 r.
2. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta (w szczególności Konsumenta), które przysługują mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Ewentualne postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Klienta niż bezwzględnie wiążące przepisy prawa są nieważne, a w ich miejsce stosuje się te przepisy.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy lub osób działających z jego upoważnienia za szkodę wobec Klienta niebędącego Konsumentem ani osobą, o której mowa w § 7 ust. 13 powyżej, jest wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.
4. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem ani osobą, o której mowa w § 7 ust. 13 powyżej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
5. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem adresu internetowego: https://sportowysklep.pl/content/regulamin,176.html skąd Klient może w dowolnym momencie: pozyskać, odtworzyć i utrwalić treść Regulaminu. Dodatkowo Sprzedawca udostępnia, w ramach Sklepu internetowego, treść Regulaminu do pobrania w formacie PDF.
6. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet, np. uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieuprawnione, nieuprawnione rozpowszechnianie danych, możliwość otrzymania spamu, możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł). Sprzedawca wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma zastosowania, jeżeli bezwzględnie wiążące przepisy prawa wskazują inne prawo właściwe.

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy 

    Adresat: 
SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie 
Magazyn Zwrotów 
ul. Hozjusza 1z, 11-041 Olsztyn. 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
    Adres konsumenta(-ów)


    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Partners Club: zasady naliczania i wykorzystania punktów

Niniejszy dokument określa szczegółowe zasady naliczania i wykorzystania punktów w ramach programu lojalnościowego Partners Club, którego organizatorem jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie.

Program lojalnościowy Partners Club stanowi część usługi Konto Partners Club świadczonej na zasadach opisanych w Regulaminie.

Wszelkie terminy pisane w niniejszym załączniku wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

 1. Z tytułu zakupów dokonywanych w sklepach biorących udział w Partners Club, Klient otrzymuje punkty, które może następnie wykorzystać w celu uzyskania rabatu na kolejne zakupy. Uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługują wyłącznie Klientom dokonującym zakupów jako Konsument.
  2. Z Partners Club nie mogą korzystać pracownicy Sprzedawcy oraz osoby współpracujące ze Sprzedawcą na podstawie umów cywilnoprawnych.
  3. Punkty przyznawane są Klientowi od chwili przystąpienia do Partners Club (tj. od chwili założenia Konta Partners Club). Punkty przysługują za zakup wybranych przez Sprzedawcę Produktów w Sklepach stacjonarnych i w Sklepach internetowych (oznaczenie na karcie Produktu), przy czym każdorazowo z udziału w Partners Club wyłączony jest:
  a. zakup kart podarunkowych wydawanych przez Sprzedawcę,
  b. koszt dostawy Produktów do Klienta.
  4. Uczestnik otrzymuje 1 punkt za każdy 1 zł ceny zakupionych Produktów (np. jeżeli Uczestnik dokona zakupu Produktów za kwotę 299 zł otrzyma 299 punktów).
  5. Punkty są anulowane lub wygasają w przypadku:
  a. anulowania Zamówienia dokonanego w Sklepie internetowym,
  b. zwrotu Produktu w Sklepie stacjonarnym na podstawie polityki zwrotów obowiązującej u Sprzedawcy.
  c. zwrotu Produktu przez Klienta w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta lub regulamin Sklepu internetowego.
  6. W wypadkach, o których mowa w pkt 5, punkty wykorzystane przy składaniu Zamówienia w Sklepie internetowym lub wykorzystane przy dokonaniu zakupu w Sklepie stacjonarnym zostaną przywrócone na Konto Partners Club w terminie do 14 dni.
  7. Punkty uzyskane przez Klienta są ważne przez cały czas trwania Partners Club, pod warunkiem dokonania co najmniej jednego zakupu Produktu w okresie 12 miesięcy od dnia ostatniej aktywacji punktów na Koncie Partners Club.
  8. Zakup, o którym mowa w pkt 7, nie przedłuża terminu ważności punktów, jeżeli punkty z tego zakupu zostaną anulowane lub wygasną w trybie opisanym w pkt 5.
  9. Klient jest uprawniony do wymiany punktów na rabat na przyszłe zakupy, według proporcji 20 punktów = 1 zł rabatu (np. jeżeli Klient dokona zakupu za kwotę 100 zł i wykorzysta 300 punktów, uzyska na zakupiony Produkt rabat w wysokości 15 zł), przy czym każdorazowo liczba wykorzystanych punktów nie może być mniejsza niż 20 oraz musi stanowić wielokrotność tej liczby (tzn. Klient może wykorzystać np. 40, 60, 80, 100 punktów, aż do wykorzystania wszystkich posiadanych punktów lub do osiągnięcia maksymalnej wartości rabatu, o której mowa w pkt 12).
  10. Klient może dysponować wyłącznie aktywnymi punktami. Aktywacja punktów następuje po upływie 30 dni: od dnia odbioru zamówienia (w przypadku zakupów online) albo od dnia zakupu (w przypadku zakupów w Sklepie stacjonarnym).
  11. W przypadku zakupu lub zamówienia więcej niż jednego Produktu, punkty naliczane są proporcjonalne na wszystkie Produkty objęte tym zamówieniem lub zakupem.
  12. Rabat, uzyskany w oparciu o członkostwo w Partners Club nie może przekroczyć 50% aktualnej ceny sprzedaży Produktu lub 50% łącznej ceny Produktów (w przypadku jednorazowego zakupu dwóch lub więcej Produktów). Punkty nie mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów dostawy. Rabat, uzyskany w oparciu o członkostwo w Partners Club, nie łączy się z innymi promocjami i rabatami obowiązującymi u Sprzedawcy.
  13. Każdy Klient, który wskaże swoją datę urodzenia w ramach Konta Partners Club, otrzyma w dniu urodzin bonus w postaci możliwości uzyskania dodatkowych punktów.
  14. Sprzedawca jest uprawniony do przeprowadzania ograniczonych czasowo akcji promocyjnych lub konkursów umożliwiających Klientom uzyskanie dodatkowych punktów za wykonanie określonych czynności (np. dokonanie zakupu w określonym czasie, zakup określonego rodzaju produktu, udział w konkursie). W każdym takim przypadku, Sprzedawca poinformuje w jasny i czytelny sposób o warunkach uzyskania dodatkowych punktów (w szczególności poprzez określenie zasad promocji lub regulaminu konkursu).
  15. W przypadku gdy Klient zapłaci za Produkty zakupione online w walucie Euro, postanowienia niniejszego dokumentu stosuje się odpowiednio, z następującymi modyfikacjami:
  a. Uczestnik otrzymuje 4 punkty za każdy 1 EUR ceny zakupionego Produktu (np. jeżeli Uczestnik dokona zakupu Produktów za kwotę 100 EUR otrzyma 400 punktów).
  b. Uczestnik jest uprawniony do wymiany punktów na rabat na przyszłe zakupy, według proporcji 100 punktów = 1 EUR rabatu (np. jeżeli Uczestnik dokona zakupu za kwotę 50 EUR i wykorzysta 300 punktów, uzyska na zakupiony Produkt rabat w wysokości 3 EUR), przy czym każdorazowo liczba wykorzystanych punktów nie może być mniejsza niż 100 oraz musi stanowić wielokrotność tej liczby (tzn. Uczestnik może wykorzystać np. 100, 200, 300 punktów, aż do wykorzystania wszystkich posiadanych punktów lub do osiągnięcia maksymalnej wartości rabatu, o której mowa w pkt 12).
  16. W przypadku gdy Klient zapłaci za Produkty zakupione online w walucie Dolar Amerykański (USD), postanowienia niniejszego dokumentu stosuje się odpowiednio, z następującymi modyfikacjami:
  a. Uczestnik otrzymuje 4 punkty za każdy 1 USD ceny zakupionego Produktu (np. jeżeli Uczestnik dokona zakupu Produktów za kwotę 100 USD otrzyma 400 punktów).
  b. Uczestnik jest uprawniony do wymiany punktów na rabat na przyszłe zakupy, według proporcji 100 punktów = 1 USD rabatu (np. jeżeli Uczestnik dokona zakupu za kwotę 50 USD i wykorzysta 300 punktów, uzyska na zakupiony Produkt rabat w wysokości 3 USD), przy czym każdorazowo liczba wykorzystanych punktów nie może być mniejsza niż 100 oraz musi stanowić wielokrotność tej liczby (tzn. Uczestnik może wykorzystać np. 100, 200, 300 punktów, aż do wykorzystania wszystkich posiadanych punktów lub do osiągnięcia maksymalnej wartości rabatu, o której mowa w pkt 12).
  17. W przypadku gdy Klient zapłaci za Produkty zakupione online w walucie Lej Rumuński (RON), postanowienia niniejszego dokumentu stosuje się odpowiednio, z następującymi modyfikacjami:
  a. Klient otrzymuje 0,9 punktu za każdy 1 RON ceny zakupionego Produktu (np. jeżeli Klient dokona zakupu Produktów za kwotę 100 RON otrzyma 90 punktów).
  b. Klient jest uprawniony do wymiany punktów na rabat na przyszłe zakupy, według proporcji 20 punktów = 1 RON rabatu (np. jeżeli Klient dokona zakupu za kwotę 100 RON i wykorzysta 300 punktów, uzyska na zakupiony Produkt rabat w wysokości 15 RON), przy czym każdorazowo liczba wykorzystanych punktów nie może być mniejsza niż 20 oraz musi stanowić wielokrotność tej liczby (tzn. Klient może wykorzystać np. 40, 60, 80, 100 punktów, aż do wykorzystania wszystkich posiadanych punktów lub do osiągnięcia maksymalnej wartości rabatu, o której mowa w pkt 12).
  18. Zapłata za Produkty, w walutach wskazanych w pkt 15-17, jest możliwa wyłącznie w wybranych Sklepach internetowych (aktualne informacje o dostępnych sposobach płatności są wskazywane Klientowi w zakładce „Sposoby płatności” udostępnionej w ramach Sklepu internetowego oraz każdorazowo w trakcie składania Zamówienia).

 


 

Szanowny Kliencie! Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 stycznia 2023 r. zmieniliśmy regulamin sklepu internetowego Sportowy Sklep. Poprzednią wersję regulaminu możesz pobrać tutaj.

 

Szanowny Kliencie! Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 czerwca 2022 r. zmieniliśmy regulamin sklepu internetowego Sportowy Sklep. Poprzednią wersję regulaminu możesz pobrać tutaj.

Poprzednią wersję regulaminu Partners Club możesz pobrać tutaj.