Regulamin Kart Rabatowych


REGULAMIN KART RABATOWYCH SZOPEX-DUTKIEWICZ SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE


Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady programu kart rabatowych („Program”) przeznaczonych dla klientów SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kotańskiego 6,
10-166 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357 – będącej organizatorem niniejszego programu („Organizator”).

 

§ 1 [Słownik pojęć użytych w Regulaminie] 

1.       W Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

1)       Karta Rabatowa – plastikowa karta potwierdzająca uprawnienia Użytkownika wynikające z Regulaminu.

2)       Konto Klienta – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Organizatora w Sklepach Internetowych, na zasadach określonych w regulaminach tych sklepów.

3)       Organizator – SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357.

4)       Produkt – rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, znajdująca się w asortymencie Sklepów Stacjonarnych lub Sklepów Internetowych.

5)       Program lub Program Kart Rabatowych – usługa świadczona przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie.

6)       Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami.

7)       Sklep Internetowy – sklep sprzedaży wysyłkowej prowadzony przez Organizatora. Aktualista lista Sklepów Internetowych dostępna jest pod adresem internetowym: http://sklepy.sportowysklep.pl/.

8) Stacjonarny – sklep sprzedaży stacjonarnej prowadzony przez Organizatora. Aktualna lista Sklepów Stacjonarnych dostępna jest pod adresem internetowym: https://sportowysklep.pl/content/nasze-sklepy,214.html. 

9)       Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która wykonała czynności, o których mowa w § 2 ust. 1. 

 

§ 2  [Warunki uczestnictwa]

1.       Warunkiem uczestnictwa w Programie jest jednoczesne wykonanie następujących czynności:

1)       jednorazowy zakupu Produktu/ów na łączną kwotę co najmniej 100 zł (słownie: sto złotych), w dowolnym Sklepie Stacjonarnym należącym do Organizatora;

2)       prawidłowe uzupełnienie Formularza Rejestracyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu i przekazanie go sprzedawcy w Sklepie Stacjonarnym.

2.       Program przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

3.       Dokonywanie zakupów z użyciem Karty Rabatowej jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy zakup jest dokonywany przez Użytkownika w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.       Z chwilą dokonania czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sprzedawca przekazuje Użytkownikowi Kartę Rabatową. Karta Rabatowa staje się aktywna najpóźniej z upływem 24 godzin od jej przekazania.

 

§ 3 [Przedmiot Programu]

1.       Przedmiotem Programu Kart Rabatowych jest:

1)       wysyłanie na rzecz Użytkowników przez Organizatora spersonalizowanych informacji handlowych zawierających m.in.:

a)       dedykowane oferty handlowe (na podstawie podanych danych osobowych oraz aktywności Użytkownika w Sklepach Stacjonarnych i Sklepach Internetowych, w szczególności w oparciu o historię zakupów);

b)       informacje o wydarzeniach oraz konkursach i promocjach prowadzonych przez Organizatora;

c)       inne informacje mające na celu promowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora.

2)       Udzielenie Użytkownikowi stałego rabatu w wysokości 10% od ceny detalicznej na zakupy w Sklepach Stacjonarnych i Sklepach Internetowych (z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu oraz § 2 ust. 3).

2.       Rabat, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, nie łączy się z innymi promocjami i rabatami obowiązującymi u Organizatora, innymi indywidualnymi rabatami oraz nie dotyczy Produktów wyłączonych z rabatowania. Informacja o Produktach wyłączonych z rabatowania znajduje się przy opisie danego Produktu (w Sklepach Internetowych) lub jest dostępna bezpośrednio u sprzedawcy (w Sklepach Stacjonarnych). 

3.       W celu usunięcia wątpliwości, Organizator wskazuje, że rabat, o którym mowa w niniejszym paragrafie, przysługuje od ceny detalicznej (tj. ceny bez jakichkolwiek zniżek, innych rabatów lub promocji) i stanowi w każdym przypadku górną granicę rabatu jaki można uzyskać korzystając z Karty Rabatowej (za wyjątkiem sytuacji gdy odrębny regulamin promocji stanowi inaczej).

4.       Warunkiem otrzymywania rabatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, w zakresie Sklepów Internetowych, a także warunkiem otrzymywania dedykowanych ofert handlowych w oparciu o aktywność Użytkownika w Sklepach Internetowych, jest posiadanie przez Użytkownika Konta Klienta w którymkolwiek ze Sklepów Internetowych, przy czym Konto Klienta oraz Karta Rabatowa muszą być zarejestrowane przy użyciu tożsamego adresu e-mail (kolejność rejestracji jest bez znaczenia). W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konto Klienta, Użytkownik traci uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 4 [Korzystanie z Kart Rabatowych]

1.       W celu uzyskania rabatu przysługującego w oparciu o Program w Sklepie Stacjonarnym należy okazać sprzedawcy Kartę Rabatową przed dokonaniem zakupu Produktów.

2.       W celu uzyskania rabatu przysługującego w oparciu o Program w Sklepie Internetowym niezbędne jest spełnienie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 4.

3.       Karta Rabatowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w szczególności zaś nie jest kartą płatniczą lub instrumentem pieniądza elektronicznego.

4.       Karta Rabatowa jest imienna i nie podlega zbyciu. Karta Rabatowa nie może być używana przez osoby trzecie. Każdy Użytkownik może mieć wyłącznie jedną Kartę Rabatową.

5.       Karta Rabatowa pozostaje własnością Organizatora przez cały okres użytkowania. Korzystanie z Karty Rabatowej jest bezpłatne.

6.       Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o każdym przypadku utraty Karty Rabatowej (w celu zablokowania utraconej Karty Rabatowej oraz wydania nowej Karty Rabatowej, wystawionej w miejsce utraconej).

7.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty Karty Rabatowej przed dokonaniem prawidłowego zgłoszenia informującego o utracie Karty Rabatowej. Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, można dokonać bezpośrednio w dowolnym Sklepie Stacjonarnym lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: bok@sportowysklep.pl.

8.       W przypadku uszkodzenia Karty Rabatowej Użytkownik jest uprawniony do dokonania jej nieodpłatnej wymiany w dowolnym Sklepie Stacjonarnym.

§ 5 [Reklamacje]

1.       Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu świadczenia usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.       Reklamacje można składać bezpośrednio w każdym ze Sklepów Stacjonarnych lub przesłać:

1)       w formie pisemnej, na adres Organizatora:

SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k.

ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn

z dopiskiem „Reklamacja: Karta Rabatowa

2)       w formie wiadomości e-mail, na adres e-mail: bok@sportowysklep.pl.

3.       Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało co najmniej: opis powodu złożenia reklamacji, dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz żądanie Użytkownika.

4.       Organizator udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni, na papierze lub innym trwałym nośniku. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w tej samej formie, w jakiej dokonano zgłoszenia (chyba, że strony uzgodnią inną formę odpowiedzi).

 

§ 6 [Zasady przetwarzania danych osobowych – klauzula informacyjna]

1.       Administratorem danych osobowych Użytkownika jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn – KRS: 0000724788 (dalej w tym paragrafie: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się w formie: pisemnej (adres do korespondencji: SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. , ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn), elektronicznej (poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres: bok@sportowysklep.pl) oraz telefonicznej (dzwoniąc pod numer telefonu: +48 504 075 034). 

2.       Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

3.       Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres
e-mail: dane@sportowysklep.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 511 793 443.

4.       Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

1)       zawarcia umowy oraz w celu wykonania tej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w szczególności w celu:

a)       Rejestracji Użytkowników, wydawania Kart Rabatowych oraz rozpatrywania reklamacji;

b)       Wysyłania Użytkownikom spersonalizowanych informacji handlowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) Regulaminu (w oparciu o profilowanie, które nie będzie jednak prowadziło do podejmowania wobec Użytkownika decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu) oraz w celu weryfikacji uprawnień Użytkownika do rabatu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2).

2)       wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3)       realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którymi są:

a)       marketing bezpośredni Administratora;

b)       ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami;

c)       przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa;

d)       archiwizacja danych dla celów dowodowych;

e)       analiza rynkowa.

5.       Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty wspierające Administratora w prowadzeniu działań marketingowych (np. podmioty odpowiadające za wysyłkę mailingu), dostawcy rozwiązań IT (np. dostawcy usług hostingu, serwisy oprogramowania) oraz podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz Administratora.

6.       Dane osobowe będą przetwarzane przez okres Umowy, przy czym okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7.       Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadku: przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

8.       Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

 

§ 7 [Rozwiązanie umowy i zmiana Regulaminu]

1.       Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Programu Kart Rabatowych w każdym czasie, bez wskazywania powodów, poprzez skierowanie do Organizatora oświadczenia w formie pisemnej (na adres siedziby Organizatora) lub poprzez wiadomości e-mail wysłaną na adres bok@sportowysklep.pl. 

2.       Wniesienie przez Użytkownika któregokolwiek ze sprzeciwów, o których mowa w § 6 ust. 7, skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Karta Rabatowa, z dniem złożenia oświadczenia Organizatorowi (ze względu na fakt, że przedmiotem świadczonej usługi jest m.in. wysyłanie spersonalizowanych informacji handlowych).

3.       Użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie (w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora) lub poprzez wiadomości e-mail wysłaną na adres bok@sportowysklep.pl), z żądaniem zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych w formie SMS lub e-mail. Jednakże złożenie takiego oświadczenia, skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Karta Rabatowa, z dniem złożenia oświadczenia Organizatorowi (ze względu na fakt, że przedmiotem świadczonej usługi jest m.in. wysyłanie spersonalizowanych informacji handlowych).

4.       Organizator może rozwiązać umowę o świadczenie usług Programu Kart Rabatowych za 7-dniowym okresem wypowiedzenia, z ważnych powodów, którymi są:

1)       Zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji dokonana przez właściwe sądy, organy lub urzędy (o ile zmiana tego rodzaju ma wpływ na stosunek prawny łączący strony);

2)       Zmiana sposobu świadczenia usług ze względów technicznych;

3)       Zmiana zakresu świadczonych usług (modyfikacja, wprowadzenie nowych lub wycofanie części usług);

4)       Brak aktywności Użytkownika przez okres 3 lat;

5)       Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych;

6)       Naruszenie przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.       Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, którymi są:

1)       Zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji dokonana przez właściwe sądy, organy lub urzędy (o ile zmiana tego rodzaju ma wpływ na stosunek prawny łączący strony);

2)       Zmiana sposobu świadczenia usług ze względów technicznych;

3)       Zmiana zakresu świadczonych usług (modyfikacja, wprowadzenie nowych lub wycofanie części usług);

6.       Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu Organizator uprawniony jest do zakończenia Programu Kart Rabatowych w każdym czasie, za 14-dniowym wypowiedzeniem.

7.       Składanie oświadczeń przez Organizatora o których mowa w ust. 4-6 niniejszego paragrafu następuje poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Użytkownika wskazany przy dokonywaniu rejestracji. Składając oświadczenie o zmianie Regulaminu, Organizator załącza tekst jednolity Regulaminu w formie pliku PDF. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na stosunek prawny łączący strony przed jej wejściem w życie.

 

§ 8 [Postanowienia końcowe]

1.       Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2019 r.

2.       Umowa o świadczenie usługi Programu Kart Rabatowych zawierana jest w języku polskim.

3.       Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod adresem https://sportowysklep.pl/content/regulamin-kart-rabatowych,2381.html skąd Użytkownicy mogą w każdym czasie pobrać Regulamin, przeglądać jego treść, a także sporządzić wydruk. Ponadto Regulamin dostępny jest w Sklepach Stacjonarnych oraz w siedzibie Organizatora.

4.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

Olsztyn, dnia 31.05.2019 r.

wersja Regulaminu: 1.0.