Regulamin Partners Club

Szanowny Kliencie! Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 czerwca 2022 r. zmienimy regulamin sklepu internetowego Sportowy sklep. Nową wersję regulaminu możesz pobrać tutaj.

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PARTNERS CLUB

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady programu lojalnościowego („Program” lub „Program Lojalnościowy”) przeznaczonego dla klientów SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357 – będącej organizatorem niniejszego programu („Organizator”).

 

Celem Programu Lojalnościowego jest zapewnienie Uczestnikom specjalnych gratyfikacji z tytułu dokonywania zakupów w sklepach należących do Organizatora, udostępnienie Uczestnikom dedykowanych promocji (przygotowanych w oparciu o dotychczasową aktywność Uczestnika w sklepach stacjonarnych i w sklepach internetowych) oraz informowanie Uczestników za pomocą środków komunikacji elektronicznej o tych gratyfikacjach i promocjach, a także o innych wydarzeniach i konkursach przygotowywanych przez Organizatora.

 

§ 1 Słownik definicji

W Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Formularz Zgłoszeniowy – dostępny online formularz umożliwiający rejestrację w programie (podanie danych osobowych oraz złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu).
 2. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Organizatora w Sklepach Internetowych, na zasadach określonych w ich regulaminach.
 3. Organizator – SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357.
 4. Produkt – rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, znajdująca się w asortymencie Sklepów Stacjonarnych lub Sklepów Internetowych.
 5. Sklep – oznacza markę, biorącą udział w Programie Lojalnościowym, pod którą Organizator prowadzi stacjonarną lub wysyłkową sprzedaż Produktów. Lista Sklepów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami.
 7. Sklep Internetowy – sklep sprzedaży wysyłkowej prowadzony przez Organizatora. Lista Sklepów Internetowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Sklep Stacjonarny – sklep sprzedaży stacjonarnej prowadzony przez Organizatora.
 9. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która wykonała czynności, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Programu jest:
  1. Umożliwienie Uczestnikom dokonywania zakupów w Sklepach ze specjalnym rabatem, w oparciu o zbierane punkty, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu;
  2. Wysyłanie na rzecz Uczestników przez Organizatora spersonalizowanych informacji handlowych zawierających m.in. dedykowane oferty handlowe (na podstawie podanych danych osobowych oraz aktywności Uczestnika w Sklepach Stacjonarnych i w Sklepach Internetowych, w szczególności w oparciu o historię zakupów), informacje o wydarzeniach oraz konkursach i promocjach prowadzonych przez Organizatora oraz inne informacje mające na celu promowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora.
 2. W ramach Programu Lojalnościowego Organizator wyodrębnia moduły odpowiadające poszczególnym Sklepom (markom). Dokonując rejestracji w Programie Uczestnik wybiera moduł, zgodnie ze swoimi preferencjami. Wybrany Sklep (marka) zostaje oznaczony w systemie jako „Sklep Główny”, a pozostałe marki jako „Sklepy Partnerskie”. Wybór Sklepu Głównego skutkuje prowadzeniem komunikacji i otrzymywaniem informacji dotyczących w przeważającym stopniu wybranego Sklepu, przy czym Uczestnik może realizować swoje prawa i obowiązki wynikające z Programu w każdym ze Sklepów. Uczestnik może w każdej chwili zmienić wybrany moduł poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres contact@partnersclub.eu.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest:
  1. prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego,
  2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  3. posiadanie aktywnego Konta.
 3. Z chwilą spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem zostaje zawarta umowa o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 4. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, co w szczególności oznacza:
  1. obowiązek podania prawdziwych danych osobowych oraz obowiązek niezwłocznego informowania o ich każdej zmianie;
  2. obowiązek niedostarczania treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich);
  3. zakaz korzystania z Programu w sposób zakłócający korzystanie z niego przez innych Uczestników;
  4. zakaz nieuprawnionego modyfikowania treści dostarczanych przez Organizatora.

 

§ 4 Punkty

 1. Z tytułu dokonywania zakupów w Sklepach, Uczestnik otrzymuje punkty, które może następnie wykorzystać w celu uzyskania rabatu na kolejne zakupy.
 2. Punkty przyznawane są Uczestnikowi od chwili przystąpienia do Programu (tj. od chwili wskazanej w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu). Punkty przysługują za zakup oznaczonych przez Organizatora produktów w Sklepach Stacjonarnych i w Sklepach Internetowych (oznaczenie na karcie produktu), przy czym każdorazowo z udziału w programie wyłączony jest:
  1. zakupu kart podarunkowych wydawanych przez Organizatora,
  2. kosztów dostawy produktów do Uczestnika.
 3. Uczestnik otrzymuje 1 punkt za każdy 1 zł ceny zakupionego Produktu (np. jeżeli Uczestnik dokona zakupu Produktów za kwotę 299 zł otrzyma 299 punktów).
 4. Punkty za złożone zamówienie w Sklepie Internetowym lub dokonany zakup w Sklepie Stacjonarnym są anulowane lub wygasają w przypadku:

1) anulowania zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym,

2) zwrotu produktu w Sklepie Stacjonarnym na podstawie polityki zwrotów obowiązującej u Organizatora.

3) zwrotu produktu przez Uczestnika w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) lub regulamin Sklepu Internetowego.

 1. W wypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 niniejszego paragrafu punkty wykorzystane przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym lub wykorzystane przy dokonaniu zakupu w Sklepie Stacjonarnym zostaną przywrócone na Konto w terminie do 14 dni.
 2. Punkty uzyskane przez Uczestnika są ważne przez cały czas trwania Programu Lojalnościowego, pod warunkiem dokonania co najmniej jednego zakupu produktu w Sklepach w okresie 12 miesięcy od dnia ostatniej aktywacji punktów na Koncie (zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu).
 3. Zakup, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przedłuża terminu ważności punktów, jeżeli punkty z tego zakupu zostaną anulowane lub wygasną w trybie opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Uczestnik jest uprawniony do wymiany punktów na rabat na przyszłe zakupy, według proporcji 20 punktów = 1 zł rabatu (np. jeżeli Uczestnik dokona zakupu za kwotę 100 zł i wykorzysta 300 punktów, uzyska na zakupiony Produkt rabat w wysokości 15 zł), przy czym każdorazowo liczba wykorzystanych punktów nie może być mniejsza niż 20 oraz musi stanowić wielokrotność tej liczby (tzn. Uczestnik może wykorzystać np. 40, 60, 80, 100 punktów, aż do wykorzystania wszystkich posiadanych punktów lub do osiągnięcia maksymalnej wartości rabatu, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu).
 5. Uczestnik może dysponować wyłącznie aktywnymi punktami. Aktywacja punktów następuje po upływie 30 dni: od dnia odbioru zamówienia (w przypadku zakupów online) albo od dnia zakupu (w przypadku zakupów w Sklepie Stacjonarnym).
 6. W przypadku zakupu lub zamówienia więcej niż jednego Produktu, punkty naliczane są proporcjonalne na wszystkie produkty objęte tym zamówieniem lub zakupem.
 7. Rabat, uzyskany w oparciu o członkostwie w programie lojalnościowym, bez względu na jego podstawę i sposób naliczenia, nie może przekroczyć 50% aktualnej ceny sprzedaży Produktu lub 50% łącznej ceny Produktów (w przypadku jednorazowego zakupu dwóch lub więcej Produktów). Punkty nie mogą być wykorzystywane na pokrycie ewentualnych kosztów dostawy.
 8. Każdy Uczestnik otrzyma w dniu urodzin bonus w postaci możliwości uzyskania dodatkowych Punktów.
 9. Organizator jest uprawniony do przeprowadzania ograniczonych czasowo akcji promocyjnych lub konkursów umożliwiających Uczestnikom uzyskanie dodatkowych punktów za wykonanie określonych czynności (np. dokonanie zakupu w określonym czasie, zakup określonego rodzaju produktu, udział w konkursie). W każdym takim przypadku, Organizator poinformuje w jasny i czytelny sposób o warunkach uzyskania dodatkowych punktów (w szczególności poprzez określenie zasad promocji lub regulaminu konkursu).
 10. W przypadku gdy Uczestnik zapłaci za Produkty zakupione online w walucie Euro, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z następującymi modyfikacjami:
  1. Uczestnik otrzymuje 4 punkty za każdy 1 EUR ceny zakupionego Produktu (np. jeżeli Uczestnik dokona zakupu Produktów za kwotę 100 EUR otrzyma 400 punktów).
  2. Uczestnik jest uprawniony do wymiany punktów na rabat na przyszłe zakupy, według proporcji 100 punktów = 1 EUR rabatu (np. jeżeli Uczestnik dokona zakupu za kwotę 50 EUR i wykorzysta 300 punktów, uzyska na zakupiony Produkt rabat w wysokości 3 EUR), przy czym każdorazowo liczba wykorzystanych punktów nie może być mniejsza niż 100 oraz musi stanowić wielokrotność tej liczby (tzn. Uczestnik może wykorzystać np. 100, 200, 300 punktów, aż do wykorzystania wszystkich posiadanych punktów lub do osiągnięcia maksymalnej wartości rabatu, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu).
 11. W przypadku gdy Uczestnik zapłaci za Produkty zakupione online w walucie Dolar Amerykański (USD), postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z następującymi modyfikacjami:
  1. Uczestnik otrzymuje 4 punkty za każdy 1 USD ceny zakupionego Produktu (np. jeżeli Uczestnik dokona zakupu Produktów za kwotę 100 USD otrzyma 400 punktów).
  2. Uczestnik jest uprawniony do wymiany punktów na rabat na przyszłe zakupy, według proporcji 100 punktów = 1 USD rabatu (np. jeżeli Uczestnik dokona zakupu za kwotę 50 USD i wykorzysta 300 punktów, uzyska na zakupiony Produkt rabat w wysokości 3 USD), przy czym każdorazowo liczba wykorzystanych punktów nie może być mniejsza niż 100 oraz musi stanowić wielokrotność tej liczby (tzn. Uczestnik może wykorzystać np. 100, 200, 300 punktów, aż do wykorzystania wszystkich posiadanych punktów lub do osiągnięcia maksymalnej wartości rabatu, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu).
 12. Zapłata za Produkty, w walutach wskazanych w ust. 14-15 powyżej, jest możliwa wyłącznie w wybranych Sklepach Internetowych (szczegółowe informacje o płatnościach za Produkty w Sklepach Internetowych są dostępne w zakładkach „Sposoby płatności” na stronach poszczególnych Sklepów Internetowych).

 

§ 5 Reklamacje oraz pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu świadczenia usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacje można składać bezpośrednio w każdym ze Sklepów Stacjonarnych lub przesłać:
  1. w formie pisemnej, na adres Organizatora:

SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k.

ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn

z dopiskiem „Reklamacja: Program Lojalnościowy

  1. w formie wiadomości e-mail, na adres e-mail: contact@partnersclub.eu.
 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało co najmniej: opis powodu złożenia reklamacji, dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz żądanie Uczestnika.
 2. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni, na papierze lub innym trwałym nośniku. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w tej samej formie, w jakiej dokonano zgłoszenia (chyba, że strony uzgodnią inną formę odpowiedzi).
 3. Uczestnik jest uprawniony także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 z późn. zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a przedsiębiorcą przez:
  1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,
  2. przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
 5. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między Konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
 6. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 7. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 8. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).
 9. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

§ 6 Zasady przetwarzania danych osobowych – klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn – KRS: 0000724788 (dalej w tym paragrafie: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się w formie: pisemnej (adres do korespondencji: SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k., ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn), elektronicznej (poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres: contact@partnersclub.eu ) oraz telefonicznej (dzwoniąc pod numer telefonu: +48 504 075 034).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: dane@partnersclub.eu lub telefonicznie pod numerem: +48 511 793 443.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia umowy oraz w celu wykonania tej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w szczególności w celu:
   1. Rejestracji Uczestników oraz rozpatrywania reklamacji;
   2. Wysyłania Uczestnikom spersonalizowanych informacji handlowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) Regulaminu (w oparciu o profilowanie, które nie będzie jednak prowadziło do podejmowania wobec Uczestnika decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu) oraz w celu weryfikacji uprawnień Uczestnika do rabatu, o którym mowa w § 4 niniejszego Regulaminu).
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którymi są:
   1. marketing bezpośredni Administratora;
   2. ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami;
   3. przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa;
   4. archiwizacja danych dla celów dowodowych;
   5. analiza rynkowa.
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty wspierające Administratora w prowadzeniu działań marketingowych (np. podmioty odpowiadające za wysyłkę mailingu), dostawcy rozwiązań IT (np. dostawcy usług hostingu, serwisy oprogramowania) oraz podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz Administratora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres Umowy, przy czym okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadku: przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 8. Uczestnik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

 

§ 7 Rozwiązanie umowy i zmiana Regulaminu

 1. Uczestnik może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Programu Lojalnościowego w każdym czasie, bez wskazywania powodów, poprzez skierowanie do Organizatora oświadczenia w formie: pisemnej (na adres siedziby Organizatora), wiadomości e-mail wysłanej na adres contact@partnersclub.eu lub poprzez udostępnioną przez Organizatora dedykowaną podstronę.
 2. Wniesienie przez Uczestnika któregokolwiek ze sprzeciwów, o których mowa w § 6 ust. 7 niniejszego Regulaminu, skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Program Lojalnościowy, z dniem złożenia oświadczenia Organizatorowi (ze względu na fakt, że przedmiotem świadczonej usługi jest m.in. wysyłanie spersonalizowanych informacji handlowych).
 3. Uczestnik może w każdej chwili złożyć oświadczenie (w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora lub poprzez wiadomości e-mail wysłaną na adres contact@partnersclub.eu), z żądaniem zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych w formie SMS lub e-mail. Jednakże złożenie takiego oświadczenia, skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Programu Lojalnościowego, z dniem złożenia oświadczenia Organizatorowi (ze względu na fakt, że przedmiotem świadczonej usługi jest m.in. wysyłanie spersonalizowanych informacji handlowych).
 4. Organizator może rozwiązać umowę o świadczenie usług Programu Lojalnościowego za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, z ważnych powodów, którymi są:
  1. Zmiana sposobu świadczenia usług ze względów technicznych;
  2. Zmiana zakresu świadczonych usług (modyfikacja, wprowadzenie nowych lub wycofanie części usług);
  3. Brak aktywności Uczestnika przez okres 3 lat;
  4. Podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych osobowych;
  5. Naruszenie przez Uczestnika powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, którymi są:
  1. Zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji dokonana przez właściwe sądy, organy lub urzędy (o ile zmiana tego rodzaju ma wpływ na stosunek prawny łączący strony);
  2. Zmiana sposobu świadczenia usług ze względów technicznych;
  3. Zmiana zakresu świadczonych usług (modyfikacja, wprowadzenie nowych lub wycofanie części usług);
 6. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu Organizator uprawniony jest do zakończenia Programu Lojalnościowego w każdym czasie, za 30-dniowym wypowiedzeniem.
 7. Składanie oświadczeń przez Organizatora o których mowa w ust. 4-6 niniejszego paragrafu następuje poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Uczestnika wskazany przy rejestracji. Składając oświadczenie o zmianie Regulaminu, Organizator załącza tekst jednolity Regulaminu w formie pliku PDF. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na stosunek prawny łączący strony przed jej wejściem w życie.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy – uprawnienie ustawowe

 1. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy na odległość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia – na podstawie niniejszego Regulaminu – umowy na odległość.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Informacje dotyczące Programu znajdujące się na stronach internetowych Organizatora stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego (nie są ofertą w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa).
 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Uczestnika. Organizator wdrożył i stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Organizator wdrożył środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środki uwierzytelniania, protokół https). Organizator chroni dane osobowe przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach obowiązek ich ujawnienia może wynikać z przepisów prawa. Korzystanie ze stron internetowych Organizatora wiąże się z typowymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet np. nieuprawniony dostęp, nieuprawnione rozpowszechnianie, utrata danych.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2022 r.
 4. Umowa o świadczenie usługi Programu Lojalnościowego zawierana jest w języku polskim.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Uczestników bezpłatnie w odpowiednich zakładkach na stronach internetowych Sklepów, skąd Uczestnicy mogą w każdym czasie: pobrać Regulamin, przeglądać jego treść, a także sporządzić wydruk. Ponadto Regulamin dostępny jest w Sklepach Stacjonarnych oraz w siedzibie Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Uczestnika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 –

Lista Sklepów uczestniczących w PARTNERS CLUB

 

 

Nazwa Sklepu

adres sklepu internetowego:

Worldbox

https://worldbox.pl/

Warsaw Sneaker Store

https://warsawsneakerstore.com

Sklep Biegacza

https://sklepbiegacza.pl/

SK Store

https://skstore.pl

Sportowy Sklep

https://sportowysklep.pl/

Buty dla malucha

https://butydlamalucha.pl/

 

Aktualne adresy Sklepów Stacjonarnych znajdują się w odpowiednich zakładkach na powyżej wskazanych stronach internetowych.

 

 

 

Załącznik nr 2

– przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie

ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn

contact@partnersclub.eu

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-

-

-

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-

Adres konsumenta(-ów)

-

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-

Data

-

(*) Niepotrzebne skreślić.