Regulamin usługi Newsletter

Regulamin usługi Newsletter

 

 

Niniejszy dokument (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usługi Newsletter przez SZOPEX-Dutkiewicz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Olsztynie (zwaną dalej: „Usługodawcą”), ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 7390202240, REGON 510525357.

Dane kontaktowe:
   a. adres do doręczeń: SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k., ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn;
   b. telefon Biura Obsługi Klienta (BOK): 504 075 034 – dostępny w dni robocze, w godzinach pracy BOK wskazanych w stopce każdej podstrony Sklepu internetowego (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient/usługobiorca);
   c. e-mail BOK: bok@sportowysklep.pl.

Regulamin usługi Newsletter dostępny jest także w formacie PDF – pobierz.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Z usługi Newsletter może korzystać: (1) osoba fizyczna (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W celu korzystania z usługi Newsletter, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych powinna uzyskać, w każdym przypadku gdy wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgodę przedstawiciela ustawowego; osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną mogą działać wyłącznie przez osoby umocowane. Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są obowiązane do przedłożenia, na żądanie Usługodawcy, potwierdzeń odpowiednio: zgody przedstawiciela ustawowego albo swojego umocowania. Korzystający z usługi Newsletter zwany jest dalej „Usługobiorcą”.
2. Korzystanie z usługi Newsletter jest możliwe pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymagań technicznych:
   a. komputer, smartfon lub inne urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet;
   b. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari lub Microsoft Edge (zalecane jest korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki internetowej);
   c. aktywny adres poczty elektronicznej;
   d. aktywny numer telefonu komórkowego (w przypadku udostępnienia numeru telefonu w celu świadczenia usługi Newsletter).
3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usługi Newsletter zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Istotne naruszenia Regulaminu stanowią w szczególności:
   a. podanie nieprawdziwych danych osobowych albo brak niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o ich zmianie (w przypadku gdy aktualizacja danych osobowych jest niezbędna do korzystania z usługi Newsletter);
   b. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, tj. np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich (zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym).

 

§ 2 Przedmiot i zasady korzystania z usługi Newsletter

1. Usługa Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy.
2. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony, na zasadach opisanych w Regulaminie.
3. Usługobiorca ma możliwość zapisu do usługi Newsletter poprzez formularze zapisu dostępne w ramach sklepów internetowych prowadzonych przez Usługodawcę, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej jako: „Sklepy internetowe”).
4. Udostępnienie adresu e-mail jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Usługobiorca może także opcjonalnie udostępnić numer telefonu komórkowego. W takim przypadku usługa Newsletter będzie świadczona w formie wiadomości e-mail i SMS.
5. Przedmiotem usługi Newsletter jest:
   a. przesyłanie na wybrane przez Usługobiorcę środki komunikacji elektronicznej (e-mail, opcjonalnie telefon komórkowy), w formie wiadomości e-mail lub SMS, informacji handlowych o produktach, promocjach, rabatach, konkursach i wydarzeniach związanych z działalnością Usługodawcy oraz jego partnerów, których lista jest udostępniona w ramach Sklepu internetowego. W przypadku podania przez Usługobiorcę, w ramach zapisu do usługi, także imienia lub miasta, przesyłane informacje handlowe są odpowiednio personalizowane, w oparciu o podane dane (np. poprzez wysyłkę informacji handlowych dotyczących promocji w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych najbliższej miasta wskazanego przez Usługobiorcę);
   b. przesyłanie na wybrane przez Usługobiorcę środki komunikacji elektronicznej (e-mail, opcjonalnie telefon komórkowy), w formie wiadomości e-mail lub SMS, dodatkowych informacji handlowych (niezależnie od informacji wskazanych w punkcie a niniejszego ustępu), zawierających spersonalizowane oferty lub rabaty, dostosowane do zainteresowań i preferencji Usługobiorcy, ale niewpływające w sposób istotny na jego decyzje (w oparciu o dane osobowe udostępnione w ramach Sklepu internetowego, w szczególności poprzez korzystanie przez Usługobiorcę z innych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną (w szczególności Konto).
6. Zapis do usługi Newsletter w wybranym Sklepie internetowym skutkuje otrzymywaniem informacji handlowych, o których mowa w ust. 5 powyżej, w przeważającym zakresie dotyczących wybranego Sklepu internetowego, oraz wiadomości ogólnych dotyczących Usługobiorcy i jego partnerów. W celu otrzymywania informacji handlowych dotyczących pozostałych Sklepów internetowych, w tym samym wymiarze, należy dokonać odrębnych zapisów do usługi na stronach internetowych wskazanych w Załączniku nr Użytkownicy usługi Konto, dostępnej w ramach każdego Sklepu internetowego na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu internetowego, mogą bezpośrednio zarządzać subskrypcjami wiadomości.
7. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter należy wykonać następujące czynności:
   a. udostępnić co najmniej adres e-mail w odpowiednim polu formularza zapisu usługi Newsletter, zaakceptować Regulamin oraz kliknąć przycisk „zapisz się”.
   b. potwierdzić chęć korzystania z usługi Newsletter poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam zapis” umieszczonego w wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę na udostępniony przez Usługobiorcę adres e-mail.
8. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę przycisku „potwierdzam zapis”, zgodnie z ust. 7 pkt b powyżej.
9. Usługobiorca może w każdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) zrezygnować z otrzymywania Newslettera (wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter). W tym celu Usługobiorca może: (1) skorzystać z linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach świadczonej usługi, (2) wysłać wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji na adres Usługodawcy wskazany w preambule Regulaminu lub (3) skorzystać z funkcjonalności Newsletter w ramach usługi Konto. Z chwilą dokonania wypowiedzenia umowa o świadczenie usługi Newsletter wygasa.
10. Usługodawca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni, z ważnych przyczyn tj. w przypadku:
   a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkującej zmianą wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o świadczenie usługi Newsletter;
   b. zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę.
11. Usługodawca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni, z ważnych przyczyn, tj. w przypadku istotnego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu (zgodnie z § 1 ust. 3 powyżej).
12. Usługodawca wysyła oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Newsletter, o których mowa w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu, w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres udostępniony przez Usługobiorcę przy zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter.

 

§ 3 Reklamacje

1. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę usługi Newsletter na przykład:
   a. w formie pisemnej, na adres: SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. Dział Reklamacji, ul. Hozjusza 1r, 11-041 Olsztyn;
   b. w formie wiadomości e-mail, na adres e-mail BOK (wskazany np. w stopce każdej podstrony Sklepu internetowego oraz w preambule Regulaminu).
2. W celu zgłoszenia reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, zalecane jest, aby Usługobiorca wskazał: (1) przedmiot reklamacji, tj. opisał powód złożenia reklamacji, (2) swoje dane kontaktowe oraz (3) preferowaną formę udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na trwałym nośniku (np. e-mail, forma pisemna). Zalecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są warunkiem zgłoszenia reklamacji.
3. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację, na trwałym nośniku, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania (chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej).

 

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w ramach usługi Newsletter jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia usługi Newsletter. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy zawarte są w zakładce „Polityka prywatności” udostępnionej w ramach Sklepu Internetowego.
4. W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych Usługobiorca może skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Usługodawcę, wysyłając wiadomość na adres e-mail: dane@sportowysklep.pl.

 

§ 5 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, którymi są: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkująca zmianą wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o świadczenie usługi Newsletter, zmiana sposobu świadczenia usługi wynikająca z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, zmiana zakresu świadczonej usługi.
2. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu w zakładce „Regulamin usługi Newsletter” udostępnionej w ramach Sklepu Internetowego oraz poprzez wysyłkę wiadomości e-mail, z informacją o zmianie Regulaminu oraz nową wersją Regulaminu, na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie, w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
4. Zgodnie z § 2 ust. 9 powyżej, Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter w każdym czasie (także w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu).

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.11.2021 r.
2. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest w języku polskim.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy wiadomości na wskazany adres e-mail.
4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Usługobiorcy (w szczególności Konsumenta), które przysługują mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Ewentualne postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Usługobiorcy niż bezwzględnie wiążące przepisy prawa są nieważne, a w ich miejsce stosuje się te przepisy.
5. Usługobiorca może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki „Regulamin usługi Newsletter” udostępnionej w ramach Sklepu internetowego, skąd może w dowolnym momencie: pozyskać, odtworzyć i utrwalić treść Regulaminu. Dodatkowo, w ramach Sklepu internetowego, Usługodawca udostępnia treść Regulaminu do pobrania w formacie PDF.
6. Korzystanie z usługi Newsletter wiąże się z typowymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet np. uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieuprawnione, nieuprawnione rozpowszechnianie danych, możliwość otrzymania spamu, możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł). Usługodawca wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma zastosowania, jeżeli bezwzględnie wiążące przepisy prawa wskazują inne prawo właściwe.

 Załącznik nr 1 Lista Sklepów Partnerskich

 

Nazwa sklepu

Adres sklepu internetowego:

Worldbox

https://worldbox.pl/

Warsaw Sneaker Store

https://warsawsneakerstore.com/

Sklep Biegacza

https://sklepbiegacza.pl/

SK Store

https://skstore.eu/

Sportowy Sklep

https://sportowysklep.pl/

Buty dla malucha

https://butydlamalucha.pl/