SS - konkurs Olsztyn Aktywnie

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Wybiera.” na zasadach określonych

niniejszym Regulaminem.

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest firma Szopex-Dutkiewicz z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy ul. Prostej 38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041060.

c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator

d. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

e. „Nagroda” – koszulka i kurtka przeciwdeszczowa Olsztyn Aktywnie.


§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs rozpoczyna się on w dniu 1 czerwca i trwa do 30 czerwca

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny na stronie SportowySklep – Olimp Olsztyn na Facebooku: https://www.facebook.com/olimpprosta/?fref=ts, za pośrednictwem postu konkursowego

4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.


§ 3

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie http://sportowysklep.pl/content/ss-konkurs-olsztyn-aktywnie,442.html

b. Pod postem konkursowym (przypięty na samej górze strony Sportowysklep – Olimp Olsztyn na Facebooku: https://www.facebook.com/olimpprosta/?fref=ts) zamieścić w komentarzu minimum jedno zdjęcie (zwane dalej „Zdjęciem”) z udziału w dowolnych zajęciach organizowanych w ramach Olsztyn Aktywnie w 2016r., wraz z podpisem jakie to były zajęcia.

3. Po zakończeniu trwania Konkursu spośród opublikowanych Zdjęć Komisja Konkursowa

Wybierze najaktywniejszego Uczestnika, najlepszych Zdjęć, który zostanie nagrodzony.

4. Nadesłane Zdjęcia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających

dobra osobiste innych osób.

5. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 5 nie będą

Przyjmowane i mogą zostać usunięte.

6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie

Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

7. Uczestnik przesyłając Zdjęcie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub

wykorzystanie wykonanego Zdjęcia przez Szopex-Dutkiewicz z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy ul. Prostej 38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041060, a w szczególności dodanie logo SportowySklep oraz publikację Zdjęcia z Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.


§ 4

PRAWA AUTORSKIE

1. Każdy Uczestnik, który wykonał Zdjęcie w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem

Wykonanego Zdjęcia i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że

posiada wiedzę, że Zdjęcie wykonane  w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

2. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Zdjęcia przenoszone, na Organizatora

na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania

nagrody.


§ 5

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. W ramach Konkursu przewidziana jest nagroda w postaci koszulki i kurtki przeciwdeszczowej z logo Olsztyn Aktywnie.

2. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na przesyłanie Zdjęć, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora (zwana dalej „Komisją

Konkursową”), spośród Uczestników wybierze 1 osobę, spośród Uczestników najczęściej publikujących Zdjęcia z zajęć Olsztyn Aktywnie pod postem konkursowym, w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności i estetyki (zwaną dalej „Zwycięzcą”).

3. W przypadku przesłania podobnej ilości Zdjęć przez kilku Uczestników, decydująca będzie ocena kreatywności i estetyki dokonana przez Komisję Konkursową.


§ 6

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

§ 7

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 r.


§ 8

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na profilu Sportowy Sklep – Olimp Olsztyn, dnia 1 lipca 2016r.

2. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt w wiadomości prywatnej na stronie Sportowy Sklep – Olimp Olsztyn, aby ustalić z przedstawicielem Organizatora szczegóły (m.in. termin wydania Nagrody)

3. Nagroda będzie do odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sportowy Sklep (ul. Prosta 38, w Olsztynie) przez Zwycięzcę w ustalonym  terminie.

 4. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 7 dni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody, prawo do nagrody przechodzi na kolejnego Uczestnika wybranego przez Komisję Konkursową

5. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) Nagrody.


§ 9

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem

„Konkurs „Olsztyn Aktywnie”” na następujący adres: Szopex-Dutkiewicz, Prosta 38, Olsztyn 10-900

przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu,

jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu

poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.

Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.


§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.