„Wygraj podwójny bilet na mecz finałowy Lotto Eurovolley Poland 2017”

                                                                                       REGULAMIN KONKURSU

                                      „Wygraj podwójny bilet na mecz finałowy Lotto Eurovolley Poland 2017”

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin (Regulamin) określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygraj podwójny bilet na mecz finałowy Lotto Eurovolley Poland 2017” a także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.

2.      Wyłącznym organizatorem Konkursu („Organizator”) jest SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. j. z siedzibą w Olsztynie (10- 029) przy ul. Prostej 38 (KRS 0000041060) właściciel sieci sklepów stacjonarnych i internetowych działającej pod marką „sportowysklep” oraz „sklepsiatkarza.pl”.

 

II ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

3.      Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.08.2017 r. i trwa do dnia 31.08.2017 r. do godziny 23.59 („Okres Konkursu”).  Zgłoszenia nadesłane po upływie Okresu Konkursu nie będą brane pod uwagę przy jego rozstrzygnięciu. 

4.      Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zamieszkała na terytorium Polski, która spełniła warunki o których mowa w ust. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 5.      W celu wzięcia udziału w Konkursie należy spełnić następujące warunki:

a. Zaznaczyć poprawną odpowiedź  na pytanie: W 2014 roku Polscy Siatkarze zdobyli Mistrzostwo Świata. Jakim wynikiem zakończyło się pamiętne spotkanie finałowe?  A) 3:0 dla Polski B) 3:1 dla Polski C) 3:2 dla Polski

b. Wypełnić pola formularza konkursowego: imię, adres e-mail, treść odpowiedzi.


6.      Wyboru zwycięzcy Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa („Komisja”) wytypowana przez Organizatora spośród pracowników „sportowysklep.pl”. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wskażę osobę, która jako 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 udzieli prawidłowej odpowiedzi.

7.      Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany drogą mejlową dnia 01.09.2017r. 

8.      Nagrodą w konkursie jest podwójny bilet na Mecz Finałowy, który odbędzie się 03.09.2017 w Krakowie (Tauron Arena Kraków).


III REKLAMACJE

9.      Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać wyłącznie na piśmie na adres Organizatora:

SZOPEX DUTKIEWICZ sp.j.

10-035 Olsztyn, ul. Prosta 38 

z dopiskiem ,,Wygraj podwójny bilet na mecz finałowy Lotto Eurovolley Poland 2017”

10.  Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

11.  Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w Okresie Konkursu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

12.  Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika.

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi.


IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.  Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest SZOPEX- DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38 (KRS 0000041060). Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

15.  Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłączenie w celu prowadzenia i realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

16.  Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.  Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).

18.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

19.  W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

20.  Poprzez wzięcie udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.