Wygraj rower dla Juniora

REGULAMIN KONKURSU

Wygraj rower dla Juniora

 

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygraj rower dla Juniora” („Konkurs”), a także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.

 

2.      Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. j. z siedzibą w Olsztynie (10-029) przy ul. Prostej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041060.  

 

3.      Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nie podlega jakimkolwiek opłatom.

 

4.      W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 

5.      Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.07.2017 r. o godz. 12:00 i trwa do dnia 31.07.2017 r. do godz. 12:00 („Okres Konkursu”).

 

6.      Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla subskrybentów newsletteru marki sportowysklep.pl lub butydlamalucha.pl, którzy spełnili warunki udziału w Konkursie, zgodnie z § 2 ust. 1. („Uczestnik”).

 

 

§ 2 – ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1.      W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:

1)      Prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy,

2)      Wykonać zadanie konkursowe,

3)      Zaakceptować treść Regulaminu.

 

2.      Przedmiotem Konkursu („Zadanie Konkursowe”) jest jak najszybsze, odnalezienie i sparowanie 10 par takich samych obrazków przedstawiających obuwie sportowe. Zadanie Konkursowe wykonuje się za pomocą gry internetowej, polegającej na znalezieniu 10 par takich samych obrazków, udostępnionej przez Organizatora pod adresem internetowym: sportowysklep.pl/gra.

3.      Zadanie Konkursowe może być wykonywane wielokrotnie przez jednego Uczestnika. Nadto, Uczestnik ma możliwość sprawdzenia 10 najlepszych wyników uzyskanych przez innych Uczestników.

 

4.      Nagrodą w Konkursie jest rower juniorski marki Kross Hexagon Replica Junior.

 

5.      Laureatem Konkursu zostanie osoba, która najszybciej wykona Zadanie Konkursowe oraz spełni pozostałe warunki określone w ust. 1. W przypadku gdy dwie lub więcej osób osiągnie taki sam czas, Laureatem Konkursu zostaje osoba z najmniejszą ilością kliknięć w celu ułożenia wszystkich par obrazków, w przypadku takich samych czasów i ilości kliknięć, wygrywa osoba, która pierwsza uzyskała najlepszy wynik. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilach na portalach społecznościowych www.facebook.com/sportowysklep/ oraz www.facebook.com/ButyDlaMalucha/.
O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie zawiadomiony także poprzez wiadomość e-mail.

 

6.      Nagroda zostanie przekazana Laureatowi, według jego wyboru:

- osobiście, w siedzibie Organizatora przy ul. Kotańskiego 6 w Olsztynie,

- poprzez przesyłkę kurierską.

 

§ 4 – REKLAMACJE

1.      Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać wyłącznie na piśmie na adres Organizatora:

SZOPEX- DUTKIEWICZ sp.j.
10-035 Olsztyn, ul. Prosta 38
z dopiskiem „Reklamacja „Wygraj Rower dla Juniora”

2.      Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

 

3.      Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w Okresie Konkursu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

 

4.      Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika.

 

5.      Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi.

§ 5 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest SZOPEX- DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38 (KRS 0000041060). Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

2.      Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłączenie w celu prowadzenia i realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie. Poprzez udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższym zakresie.

 

3.      Przetwarzanie danych osobowych, w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie imienia i nazwiska Laureata na stronach internetowych Organizatora oraz na profilach na portalach społecznościowych.

 

4.      Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

§ 6 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).

 

2.      Regulamin Konkursu dostępny będzie na:

- stronie internetowej Organizatora sportowysklep.pl i butydlamalucha.pl;

- w siedzibie organizatora, w Okresie Konkursu oraz przez 14 dni od dnia jego zakończenia.

 

3.      W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.