Wygraj spotkanie z Joanną Jędrzejczyk oraz spersonalizowane buty Reebok

REGULAMIN KONKURSU

,,Wygraj spotkanie z Joanną Jędrzejczyk oraz spersonalizowane buty Reebok”

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą ,,Wygraj spotkanie z Joanną Jędrzejczyk oraz spersonalizowane buty Reebok” („Konkurs”), a także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.

 

2.      Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. j. z siedzibą w Olsztynie (10-029) przy ul. Prostej 38 (KRS 0000041060) właściciel sieci sklepów stacjonarnych i internetowych działającej pod marką „sportowysklep.pl”.

 

II ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

3.      Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.10.2017 r. o godz. 9:00 i trwa do dnia 05.11.2017 r. do godziny 23:59 („Okres Konkursu”). Zgłoszenia nadesłane po upływie Okresu Konkursu nie będą brane pod uwagę przy jego rozstrzygnięciu.

 

4.      Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zamieszkała na terytorium Polski, która spełniła warunki o których mowa w Regulaminie. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 

5.      Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które wyrażą (w Okresie Konkursu) zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora Konkursu, poprzez udostępniony w tym celu w formularz konkursowy.

 

6.      Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie „Dlaczego to właśnie Ty chciałbyś spotkać się z Joanną Jędrzejczyk?” Odpowiedź Uczestnika nie może być dłuższa niż 500 wyrazów. 

 

7.      Organizator nagrodzi 1 osobę spośród Uczestników, która udzieli najciekawszej  odpowiedzi na zadanie konkursowe określone w ust. 6 („Laureat”).

 

8.      Wyboru Laureata dokona Komisja Konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, w skład której wejdą co najmniej 3 osoby. Obrady Komisji są niejawne, zaś z jej obrad zostanie sporządzony protokół. Komisja dokonuje wyboru Laureata według swojego uznania, zgodnie z kryterium określonym w ust. 7.

 

 

 

9.      Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 06.11.2017 r. za pośrednictwem strony profilu marki SportowySklep na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/sportowysklep/.

 

10.  Nagrodą w Konkursie są:

·         spotkanie z Joanną Jędrzejczyk obejmujące wspólny lunch,

·         spersonalizowane buty Reebok Club C albo Reebok Classic Leather (w zależności od dostępności asortymentu).

 

11.  Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Laureata na spotkanie o którym mowa w ust. 10 (Laureat ponosi koszty dojazdu we własnym zakresie).

 

12.  Warunkiem uzyskania nagrody w postaci obuwia o którym mowa w ust. 10 jest udział w spotkaniu z Joanną Jędrzejczyk (buty zostaną wręczone podczas spotkania). W przypadku gdy Laureat nie stawi się na spotkanie, nagroda wskazana w ust. 10 nie przysługuje.

 

13.  O terminie spotkania z Joanną Jędrzejczyk Laureat zostanie zawiadomiony w odrębnej wiadomości e-mail. Laureat jest obowiązany do potwierdzenia stawiennictwa w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości. W przypadku braku odpowiedzi lub odpowiedzi negatywnej (tj. w przypadku braku możliwości stawienia się Laureata na spotkanie), Organizator wybiera inne osoby spośród Uczestników, kierując się kryterium o którym mowa w ust. 7 i z uwzględnieniem ust. 8-12.

 

14.  Z chwilą potwierdzenia stawiennictwa na spotkaniu z Joanną Jędrzejczyk, Laureat wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku przez Organizatora Konkursu w celu promowania Konkursu oraz marki Sportowysklep.pl. Zgoda obejmuje rozpowszechnienie wizerunku w każdym medium (w szczególności w Internecie), w formie zdjęć i filmów ze spotkania z Joanną Jędrzejczyk.

 

15.  Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że tekst o którym mowa w ust. 6 jest rezultatem jego własnej, oryginalnej twórczości oraz przysługują mu  autorskie prawa majątkowe w pełnym zakresie. Jednocześnie z chwilą zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanego tekstu. Licencja obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zaś rozpowszechnienie tekstu w całości lub w części w Internecie, w celu promowania Konkursu oraz marki Sportowysklep.pl. Licencja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich innych krajów.

 

 

III DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

16.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest SZOPEX- DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38 (KRS 0000041060). Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

17.  Uczestnicy, podając swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureata oraz przyznania i rozliczenia nagród.

 

18.  Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, który zostanie Laureatem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w Internecie imienia i nazwiska Uczestnika (w sposób wskazany w ust. 9).

 

19.  Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek udziału w Konkursie.

 

20.  Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV REKLAMACJE

21.  Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać wyłącznie na piśmie na adres Organizatora:

SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. j.
10-035 Olsztyn, ul. Prosta 38
z dopiskiem „Wygraj spersonalizowane buty Reebok Club C”

22.  Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

 

23.  Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w Okresie Konkursu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

 

24.  Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika.

 

25.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26.  Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem oraz akceptacja Regulaminu w całości.

 

27.  Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).

 

28.  Cofnięcie zgody o której mowa w ust. 5 w Okresie Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

29.  Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora (https://sportowysklep.pl/content/wygraj-spotkanie-z-joanna-jedrzejczyk-oraz-spersonalizowane-buty-reebok,1294.html) w Okresie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora w Okresie Konkursu i przez 14 dni od dnia jego zakończenia.

 

30.  W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.