Zabaw się w Typera i zgarnij 200 zł

REGULAMIN KONKURSU

Zabaw się w Typera i zgarnij 200 zł

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin (Regulamin) określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zabaw się w Typera i zgarnij 200 zła także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.

 

2.      Wyłącznym organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Szopex Dutkiewicz  sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Marka Kotańskiego 6, 10-166 w Olsztynie (KRS 0000041060) właściciel sieci sklepów stacjonarnych i internetowych działającej pod marką „sportowysklep”.

 

II ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

3.      Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.06.2018 r. o godzinie 14.00 i trwa do dnia 08.06.2018 r. do godziny 20.00 („Okres Konkursu”).  Zgłoszenia nadesłane po upływie Okresu Konkursu nie będą brane pod uwagę przy jego rozstrzygnięciu.

4.      Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zamieszkała na terytorium Polski, która spełniła warunki o których mowa w ust. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 

5.      W celu wzięcia udziału w Konkursie należy zapoznać się z niniejszym  regulaminem, a następnie dodać w komentarzu pod postem na facebooku oddać swój typ na wynik meczu, strzelca pierwszej bramki i minutę meczu, w której padnie pierwsza bramka, wynik 0:0 nie jest brany pod uwagę.

6.      Wyboru zwycięzcy Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa („Komisja”) wytypowana przez Organizatora spośród pracowników „sportowegosklepu”. Laureatem Konkursu zostaje każdu Uczestnik, który oddał prawidłowe typy. Wyniki zostaną podane za pośrednictwem profilu Sportowego Sklepu na portalu Facebook.com w dniu 08.06.2018 o godzinie 14.00.

 

7.      Nagrodą w konkursie jest karta podarunkowa o wartości 200 zł, którą można wykorzystać we wszystkich sklepach stacjonarnych Sportowego Sklepu oraz na stronie internetowej www.sportowysklep.pl, jeśli przy oddaniu 3 prawidłowych typów. Karta jest ważna przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu.

III REKLAMACJE

8.      Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać wyłącznie na piśmie na adres Organizatora:

SZOPEX DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k. Olsztyn, ul. Marka Kotańskiego 6
z dopiskiem ,,
Zabaw się w Typera i zgarnij 200 zł

 

9.      Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

 

10.  Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w Okresie Konkursu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

 

11.  Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika.

 

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi.

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13.  Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Szopex Dutkiewicz  sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Marka Kotańskiego 6, 10-166 w Olsztynie (KRS 0000041060). Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

14.  Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłączenie w celu prowadzenia i realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 

15.  Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.  Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).

17.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

 

18.  Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora (mundial.sportowysklep.pl) w Okresie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora w Okresie Konkursu i przez 14 dni od dnia jego zakończenia.

 

19.  W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

20.  Poprzez wzięcie udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.