Regulamin konkursu Foto Kortowiada x SportowySklep


Konkursu Foto Kortowiada x SportowySklep


REGULAMIN KONKURSU


„Foto Kortowiada x SportowySklep”


§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.      Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Foto Kortowiada x SportowySklep” („Konkurs”), a także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.


 


2.      Organizatorami Konkursu (zwanymi dalej łącznie „Organizatorem”) są:


1)      SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. j. z siedzibą w Olsztynie (10-029) przy ul. Prostej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041060. 


2)      Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”,  ul. Oczapowskiego 9 (DS 3) pok. 05,


10-900 Olsztyn.


 3.      Celem konkursu jest:


1)      Popularyzowanie fotografii jako ciekawej formy rozrywki,


2)      Stworzenie Uczestnikom możliwości zaprezentowania swoich praktycznych umiejętności,


3)      Promocja działalności Organizatora.


4.      Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nie podlega jakimkolwiek opłatom.


 5.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.


 6.      Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.05.2017 r. i trwa do dnia 24.05.2017 r. („Okres Konkursu”). Zgłoszenia nadesłane przed lub po upływie Okresu Konkursu nie będą brane pod uwagę przy jego rozstrzygnięciu.


 7.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie.


 § 2 – ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE


1.      Przedmiotem Konkursu („Fotografia Konkursowa”) jest sporządzenie przez Uczestnika fotografii nawiązującej w dowolnej formie do Kortowiady 2017 r.


 2.      W celu zgłoszenia do Konkursu Uczestnik obowiązany jest do wykonania następujących czynności:


1)      Sporządzenia Fotografii Konkursowej,


2)      Akceptacji Regulaminu Konkursu (następuje poprzez umieszczenie tagów o których mowa w pkt. 3)


3)      Zamieszczenia fotografii, o której mowa w ust. 1. na co najmniej jednym z dwóch portali społecznościowych: Facebook.com lub Instagram.com wraz z dwoma tagami: „sportowysklep.pl” i „Kortowiada2017”


3.      Nagrodą w konkursie jest 1 karta podarunkowa o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych i internetowych marki sportowysklep.pl. Karta podarunkowa zostanie wysłana na adres wskazany przez Laureata. Nagroda nie podlega wymianie.


 4.      Wyboru laureata konkursu („Laureat”) dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa („Komisja Konkursowa”) w składzie 3 osobowym. W skład Komisji Konkursowej będą wchodzić przedstawiciele Organizatora. Każdemu członkowi Komisji Konkursowej przysługuje jeden głos.


5.      Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 Laureata sposób 5 Fotografii Konkursowych mających najwięcej reakcji (tzw. „polubienia”, „lajki”) na portalach społecznościowych, o których mowa w ust. 2 pkt. 3. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność fotografii.


 6.      Ogłoszenie Laureata nastąpi w dniu 26 maja o godz. 15.00  poprzez profile: facebook i instagram Organizatora.


7.      Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej zgłaszane do innych konkursów.


8.      Zabronione jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Zgłoszenia naruszające przedmiotowy zakaz nie będą brane pod uwagę.


 § 3 PRAWA AUTORSKIE


 1.      Poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie i akceptację Regulaminu, Uczestnik oświadcza, że:


a.      Przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej na konkurs fotografii, w tym prawo do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich,


b.      Korzystanie z fotografii nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.


c.       Nie udzielił dotychczas osobie trzeciej licencji na korzystanie z Fotografii.


d.      Posiada zgodę na rozpowszechnianie wizerunku o której mowa w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszystkich osób znajdujących się na fotografii.


2.      Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć do Konkursu oraz zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikającej z tych roszczeń.


 3.      Z chwilą odbioru nagrody Laureat wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z fotografii o której mowa w § 2 ust. 1, w celu promocji działalności Organizatorów przez okres 2 lat.


 § 4 – REKLAMACJE


1.      Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać wyłącznie na piśmie na adres Organizatora:


Szopex Dutkiewicz Sp. J. Olsztyn 10-028 ul. Prosta 38


z dopiskiem „Reklamacja- Foto Kortowiada x SportowySklep”


2.      Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.


 3.      Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w Okresie Konkursu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.


 4.      Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika.


 5.      Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi.


 § 5 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1.      Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).


2.      Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłączenie w celu prowadzenia i realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie. Poprzez udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższym zakresie.


 3.      Przetwarzanie danych osobowych, w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także rozpowszechnienie w Internecie imienia i nazwiska Laureata.


4.      Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).


§ 6 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.      Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).


 2.      Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora www.sportowysklep.pl  w Okresie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora, przez 14 dni od dnia jego zakończenia.


 3.      W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.