Regulamin konkursu "Wygraj rower w Sportowysklep.pl"


Regulamin z dnia 26.04.2017 Konkurs wygraj rower w Sportowysklep.pl


REGULAMIN KONKURSU


„Wygraj rower w Sportowysklep.pl”


§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.      Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygraj rower w Sportowysklep.pl” („Konkurs”), a także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.


2.      Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. j. z siedzibą w Olsztynie (10-029) przy ul. Prostej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041060.  


3.      Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nie podlega jakimkolwiek opłatom.


4.      W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.


5.      Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.04.2017 r. i trwa do dnia 29.05.2017 r. („Okres Konkursu”). Zgłoszenia nadesłane przed lub po upływie Okresu Konkursu nie będą brane pod uwagę przy jego rozstrzygnięciu.


6.      Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla subskrybentów newslettera marki sportowysklep.pl, który spełnili warunki udziału w Konkursie, zgodnie z § 2 ust. 1. („Uczestnik”).§ 2 – ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE


1.      W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:


Dokonać w Okresie Konkursu zakupu dowolnego produktu w sklepach stacjonarnych
(ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn; ul. Hallera 23, 87-300 Brodnica; ul. Sobieskiego 43, 14-200 Iława; ul. Warszawska 13, 11-700 Mrągowo; ul. Mickiewicza 13, 14-100 Ostróda; 1-go Maja 18, 12-100 Szczytno; ul. Pomorska 1, 83-110 Tczew; ul. Zamkowa 13/17, 59-220 Legnica; Plac Juranda 1a, 12-100 Szczytno.) lub internetowym marki sportowysklep.pl (
www.sportowysklep.pl).


1)      Prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://z.sportowysklep.pl/wygraj-rower


2)      Zaakceptować treść Regulaminu.


3)      Dołączyć do formularza pracę konkursową.


2.      Przedmiotem Konkursu („Zadanie Konkursowe”) jest sporządzenie przez Uczestnika słownego opisu wymarzonej wycieczki rowerowej, przy czym maksymalna długość tekstu nie może przekraczać 10 zdań. Organizator nagrodzi jeden, najbardziej kreatywny tekst.


3.      Nagrodą w Konkursie jest rower (Kross Hexagon Replica lub Kross Lea R2 lub Kross Hexagon R6). Dokonując zgłoszenia do Konkursu Uczestnik jest obowiązany do wyboru 1 wersji Nagrody (męska/damska/junior). Nagroda nie podlega wymianie na kwotę pieniężną.


4.      Wybór Laureata zostanie dokonany w dniu 01.06.2017 r. o godzinie 12.00 przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie zawiadomiony poprzez wiadomość e-mail. Dane Laureata zostaną również podane do publicznej wiadomości poprzez profil marki sportowysklep.pl na portalu społecznościowym Facebook.com.


5.      Zabronione jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Zgłoszenia naruszające przedmiotowy zakaz nie będą brane pod uwagę.


6.      Poprzez zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:


- jest wyłącznym autorem przesłanego tekstu, oraz, że przedmiotowy tekst nie został dotychczas rozpowszechniony w jakikolwiek sposób;


- wyraża zgodę na nieodpłatną publikację i nieodpłatne rozpowszechnianie przesłanego tekstu w celu promocji Konkursu w Internecie.


§ 4 – REKLAMACJE


1.      Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać wyłącznie na piśmie na adres Organizatora:


SZOPEX- DUTKIEWICZ sp.j.
10-035 Olsztyn, ul. Prosta 38
z dopiskiem „Reklamacja-Wygraj rower w Sportowysklep.pl”


2.      Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.


3.      Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w Okresie Konkursu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.


4.      Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika.


5.      Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi.


§ 5 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1.      Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest SZOPEX- DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38 (KRS 0000041060). Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).


2.      Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłączenie w celu prowadzenia i realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie. Poprzez udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższym zakresie.


3.      Przetwarzanie danych osobowych, w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w Internecie imienia i nazwiska Uczestnika.


4.      Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).


§ 6 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.      Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).


2.      Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora (http://z.sportowysklep.pl/wygraj-rower) w Okresie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora, przez 14 dni od dnia jego zakończenia.


3.      W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.